Ноябрь 2021

postheadericon Масалова Тетяна Анатоліївна

Масалова Тетяна Анатоліївна

Тема дослідження: Грошове забезпечення як форма соціального захисту поліцейських

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Москаленко Олена Вячеславівна

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Масалова Т. А. Грошове забезпечення поліцейських: актуальні питання сьогодення. Актуальні проблеми приватного та публічного права, присвяченої 92-річчю від дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І.: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 2 квітня 2021 р.). С. 182–185.

2. Масалова Т. А. Щодо сутності і значення грошового забезпечення поліцейських. Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності: ХІІ наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Харків, 22-23 квіт. 2021 р.). Харків, 2021. С. 270–273.

3. Masalova T. A. Legal regulation of police salary: domestic and foreign experience. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. Issue 2. Р.

4. Масалова Т. А. До питання поняття грошового забезпечення поліцейських. Юридичний вісник. 2021. № 4. С.

5. Масалова Т. А. До питання основних засадничих ідей грошового забезпечення поліцейських. Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 91. С.

6. Масалова Т. А. Щодо гарантій захисту права поліцейського на грошове забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. № 66. С.

7. Масалова Т. А. До питання оплати праці поліцейських у зарубіжних країнах. Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та напрямки розвитку: у 2 т.: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 24 трав. 2021 р.) / уклад.: Ю. Д. Батан, В. С. Кучерявенко, К. В. Савон та ін.; за ред. М. Р. Аракеляна, К. І. Спасової. Т 2. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 205–208.

postheadericon Бородіна Олена Володимирівна

Borodyna

Бородіна Олена Володимирівна

Тема дослідження: Співвідношення норм права та норм моралі у регулюванні трудових відносин працівників апарату суду

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Процевський Віктор Олександрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

Процевський В.О., Бородіна О.В. Проблеми правового регулювання оплати праці працівників апаратів судів. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С.52-55.

postheadericon Мірошниченко Альона Михайлівна

Myroshnichenko

Мірошниченко Альона Михайлівна

Тема дослідження: Форми кримінальної відповідальності за злочини проти громадського порядку

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Плотнікова Аліна Володимирівна

Таблиця відповідності

 

postheadericon Димитрієва Тетяна Віталіївна

Dmytrieva

Димитрієва Тетяна Віталіївна

Тема дослідження: Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом в кримінальному праві України

Науковий керівник: к.ю.н. Корабель Марія Георгіївна

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

Димитрієва Т.В. Порівняльно-правовий аналіз призначення більш м’яких покарань ніж передбачено законом в зарубіжних країнах та Україні. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2021.  Вип.34.

postheadericon Китайгородська Вікторія Володимирівна

kitajgorodska

Китайгородська Вікторія Володимирівна

Тема дослідження: Особливості правового регулювання трудового договору посадових осіб місцевого самоврядування

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Сприндис Сергій Іванович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Китайгородська В.В. Генезис права людини на працю в Україні. Збірник наукових праць ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди, Харків, випуск 29, 2018 р. Стр. 157-165.

2. Китайгородська В.В. Поняття та зміст права людини на працю. Прикарпатський юридичний вісник. № 3 (28), 2019 р. Стр. 161-165

3. Китайгородська В.В. Поняття «посадова особа» у трудовому праву. Прикарпатський юридичний вісник. № 4 (33), 2020 р. Стр. 42-48.

4. Китайгородська В.В. Особливості виникнення трудових відносин зі службовцями органів місцевого самоврядування.: Право і суспільство. № 6. 2020. С. 84-91.

5. Китайгородська В.В. Служба в органах місцевого самоврядування як вид публічної служби в Україні. : Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Том 32 (71), № 2, 2021.

6. Китайгородська В.В. Особливості виникнення трудових відносин зі службовцями органів місцевого самоврядування шляхом обрання відповідною радою : Право і суспільство, науковий журнал, 4’2021

7. Viktoriia Kytaihorodska PRZENIESIENIE URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 223 : KELM (Knowledge, Education, Law, Management) № 3(39), 2021, Р. 223-228

8. Китайгородська В.В. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення.: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 5 квітня 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. Стр. 488-491.

9. Китайгородська В.В. Законодавче забезпечення праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Стр.133-136.

10. Китайгородська В.В. Особливості прийняття на службу в органі місцевого самоврядування. Актуальні проблеми приватного та публічного права: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. Харків, 2 квітня 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Стр.164-167.

postheadericon Лисенко Марина Ігорівна

Lysenko

Лисенко Марина Ігорівна

Тема дослідження: Аспекти трудового права в екологічних програмах Європейського Союзу

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Процевський Віктор Олександрович

Таблиця відповідності

postheadericon Гелашвілі Анна Гелаївна

Gelashvilli

Гелашвілі Анна Гелаївна

Тема дослідження: Аліменти та державна допомога як способи забезпечення права дитини на достатній рівень життя

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Пономаренко Оксана Михайлівна

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Гелашвілі Г. Г. Роль держави в гарантуванні права дитини на належне утримання. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 217-220

2. Гелашвілі Г. Г. Субсидіарність тимчасової державної допомоги на дитину, батьки якої ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (державних аліментів) щодо аліментів на дитину. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників Х Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.)/ уклад. О. М. Ярошенко, Н. Г. Орлова, О. В. Соловйов; за ред. О. М. Ярошенка. Харків: Право, 2020. С. 560-563

3. Гелашвілі Г. Г. Право дитини на достатній рівень життя та способи його забезпечення. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 258-261

4. Гелашвілі Г. Г. Сімейна правосуб’єктність дитини як учасника аліментних правовідносин: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення сімейного законодавства в умовах оновлення ЦК України. Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України : матеріали ХІХ наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків : Право, 2021. С. 320-324

postheadericon Козир Валентин Олександрович

Козир Валентин Олександрович

Тема дослідження: Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці у трудовому праві

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ждан Микола Дмитрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Козир В.О. Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової правці у трудовому праві як цілісний принцип галузі трудового права України. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020.  с.297-300.

2. Козир В.О. Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві Україн. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С.131-133.

3. Козир В.О. Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової правці та його реалізація як підгрунтя взаємодії працівника й роботодавця. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.31. С. 58-65.

postheadericon Альошин Василь Валерійович

Альошин Василь Валерійович

Тема дослідження: Правове регулювання соціального захисту працівників правоохоронних органів

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Сприндис Сергій Іванович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Альошин В.В. Застава у трудовому праві. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О.І. (Харків, 5 квітня 2019 року).  Харків : Юрайт, 2019. с. 300-303.

2. Альошин В.В. Міжнародні правові акти як джерело правового регулювання соціального захисту співробітників правоохоронних органів.Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. с.141-145.

postheadericon Власенко Михайло Васильович

Власенко Михайло Васильович

Тема дослідження: Трудові права суддів та механізм їх забезпечення в Україні

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Шабанов Роман Іванович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Власенко М.В. Трудо-правова природа відносин щодо виконання обов’язків судді у вигляді здійснення правосуддя. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.31. С. 74-79.

2. Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності: трудо-правовий аспект. Збірник наук.пр. Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.32. С. 46 — 52.

3. Власенко М.В. Незалежність судді як стрижень правового врегулювання його трудових прав та механізму їх забезпечення. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С.116-118.

4. Власенко М.В. Щодо регулювання реалізації права суддів на працю нормами трудового права. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С.269-273.

5. Власенко М.В. Вимоги щодо несумісності судді: трудо-правовий аспект. X Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист» Х.9 жовтня 2020 р. Уклад.: О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов, за ред. О.М. Ярошенка. Х.: Право.2020. С.338-341.

6. Власенко М.В. Професійна діяльність судді: сучасні проблеми кваліфікації щодо встановлення сфери дії норм права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. с.148-150.