Архив рубрики «Про факультет»

postheadericon Процевський Віктор Олександрович

Процевський Віктор Олександрович

процевський

ДЕКАН ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Доктор юридичних наук, професор.

Служінню справі законності та правопорядку також присвятив своє життя син Олександра Івановича Процевського — Віктор Олександрович. Педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих правників він успішно поєднав з роботою за фахом та організацією наукової роботи, продовжуючи розвивати напрям, започаткований батьком «Гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами». Народився 9 травня 1954 р. у м. Севастополь. У 1976 р. закінчив слідчо-прокурорський факультет Харківського юридичного інституту імені Ф.Е. Дзержинського. Професійний шлях почав слідчим про­куратури Дзержинського району м. Харкова, зго­дом — по­мічником військового прокурора Харківського гар­нізону. Упродовж 1979–1981 рр. навчався в аспі­ран­турі Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання відсторонення від роботи». В період 1981–1987 рр. Віктор Олександрович — старший викладач, доцент, заступник декана з навчальної роботи

факультету електроніки Харківського інституту радіоелектроніки. З 1987 по 1990 рр. — завідувач сектору Всесоюзного науково-дослідного інституту охорони вод Державного комітету СРСР з охорони природи. Упродовж 1990–1991 рр. — помічник прокурора Севастопольської міжрайонної природоохоронної прокуратури. З 1992 по 1994 рр. — завідувач сектором нормативно-правового забезпечення природоохоронної діяльності Українського наукового-дослідного центру охорони вод Міністерства природи України. З 1994 р. — декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та трудового права, директор Інституту економіки і права. У 2007 р. отримав вчене звання професора, у 2012 р. захистив докторську дисертацію «Приватноправове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин». Під керівництвом професора В.О. Процевського розробляється науковий напрям «Гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами». У колі наукових інтересів вченого: адміністративне право, екологічне право, трудове право. Він є автором 100 наукових праць, з них 2 монографій, 1 підручника, 11 навчальних посібників. За успіхи у підготовці педагогічних та наукових кадрів, організацію наукової роботи та особисті досягнення Віктор Процевський відзначений медалями «Захиснику Вітчизни» (1999), «10 років прикордонним військам України» (2003), почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Харківської обласної державної адміністрації. Він є відмінником освіти України, ветеран прокуратури Криму. Переможець ХV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Кращий декан Слобожанщини» (2013). Життєве кредо Віктора Олександровича: «Ставити все під сумнів».

Віктор Олександрович Процевський є кавалером орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність та професіоналізм».

Віктор Олександрович Процевський є заступником Директора Харківського управління ЄПАУ.

европол1

европол

Віктор Олександрович Процевський є членом Науково-консультаційної ради Конституційного Суду України.

кс

Viktor O. Protsevskyi
DSc (Law), Prof.
Dean of the Law Faculty, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Fields of research: administrative law, environmental law, labour law; harmonization of labour legislation with European standards.

postheadericon Освітня програма

Освітній ступінь «Бакалавр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (2016)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (оновлена відповідно до Стандарту)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (проєкт 2019)

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Протокол щодо надання зауважень та пропозицій стейкхолдерами на ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Освітній ступінь «Магістр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право» (2019 р.)

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (2019 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників та юристів-практиків щодо аналізу ринку юридичної праці і реалізації та розвитку освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників, здобувачів та випускників реалізації та розвитку освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 р.)

проєкт ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право» (2020 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» (2020 р.)

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (2020 р.)

проєкт ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право» (2021 р.)

Відомості самооцінювання ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право» (2021 р.)

 

postheadericon Історія кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Історія кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Випускаюча кафедра економічної теорії була створена в 1991 році на базі загальноуніверситетської кафедри політичної економії. Головним завданням кафедри є підготовка фахівця з економічної теорії, який був би здатний успішно працювати як викладачем економічних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах, так і бути компетентним аналітиком міжнародного рівня, фахівцем чи керівником у різних секторах та галузях національної економіки.

Значний внесок у розвиток кафедри економічної теорії зробив ректор університету І.Ф. Прокопенко, який очолював кафедру понад 30 років. Під керівництвом академіка І.Ф. Прокопенка була створена сучасна економічна школа з оригінальним поглядом на змістовні і перспективні проблеми економічної теорії. У 1995 році вперше в Україні був підготовлений підручник з основ економіки для загальноосвітньої школи «Людина у світі економіки та бізнесу», в якому було представлено новий варіант поєднання класичного курсу основ економічної теорії з курсом «Основи ринкової економіки та підприємництва».

У 1996 році І.Ф. Прокопенко захистив дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук «Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах», у якій експериментально перевірив та обґрунтував умови реалізації концепції економічної освіти, визначив критерії відбору її змісту, репрезентував систему науково-методичного забезпечення процесу економічної освіти у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

Під керівництвом І.Ф. Прокопенка авторські колективи кафедри підготували та видали значну кількість підручників, навчальних посібників нового покоління з економічних дисциплін для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, які стали джерелом організації процесу економічної освіти. Напрацювання науковців були ураховані при розробці Державного стандарту загальноосвітньої школи з економіки, Концепції змісту економічної освіти в загальноосвітній школі України. Колективом кафедри була розроблена і рекомендована для використання навчальна програма з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного профілю навчання.

За роки існування економічної школи науково-дослідну діяльність у її межах здійснювали досвідчені викладачі вищої школи, визнані науковці, завдяки зусиллям яких виховано когорту талановитої молоді, яка успішно продовжує розвідки в системі економічної науки.

У 2012-2016 роках викладачі випускової кафедри проводили наукові дослідження за профілем підготовки фахівців у межах ініціативної теми «Соціально-економічні умови реалізації стратегії інноваційного розвитку економіки України» (реєстраційний номер 0112U002006), яка успішно реалізувалася під керівництвом академіка І.Ф.Прокопенка. Також під його керівництвом були здійснені дослідження за держбюджетним замовленням: «Тестове оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2010 р.), «Впровадження в старшій профільній школі компетентнісного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2011-2012 рр.), «Упровадження інноваційних технологій навчання в загальноосвітній та вищій школі як засіб реалізації нових стандартів освіти» (2013-2014 рр.) та «Універсальні навчальні дії як інноваційний засіб реалізації нових стандартів освіти» (2015 р.).

З 2015 по 2018 р. кафедру економічної теорії очолила кандидат економічних наук, доцент Сідельнікова І.В., яка працює в ХНПУ імені Г.С.Сковороди з 1983 року. І.В. Сідельнікова має вищу економічну освіту, закінчила Харківський державний університет імені М.О. Горького (1976 р.). Автор понад 120 наукових праць, з них 5 колективних монографій, 12 навчальних посібників, у т.ч. 4 з грифом МОН (у співавторстві).

З метою практичної професіоналізації підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» 01 вересня 2018 року кафедру економічної теорії реорганізовано в кафедру економічної теорії, фінансів і обліку шляхом її злиття з кафедрою фінансів і обліку. Очолила кафедру кандидат економічних наук, доцент Соляр В.В.

 

postheadericon Прийом до магістратури на підставі ЗНО

Зареєструватися на ЗНО до магістратури з «Права» можна буде з 13 травня до 3 червня 2019 року в деканаті юридичного факультету. Самі ж тестування проходитимуть у 2 етапи: 2 липня (іноземна мова)  та 4 липня (право).

Нормативно-правова база ЗНО з права

Порядок проведення ЗНО з права

Тестове ЗНО з права

Програма вступних випробувань з загальної правничої компетенці та права, іноземної мови.

Регистрация абитуриентов по специальности «Право» будет проходить с 13 мая по 3 июня в деканате юридического факультета (ул. Чернышевского, 60).
Для регистрации поступающему нужно предоставить копию паспорта и идентификационного кода, копию диплома и приложения к нему, 4 фотографии 3х4, картонную папку на завязках.
Для тех, кто имеет диплом НЕюридической специальности, 24,25,29 мая будут проходить дополнительные вступительные испытания на юридическом факультете.
ВНО будет проходить в 2 этапа: 2 июля (иностранный язык) и 4 июля (право).

 

postheadericon Акти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Етичний кодекс ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Положення про університетську комісію з етики та управління конфліктами

Положення про запобігання та протидію дискримінації та сексуальним домаганням

Антикорупційна програма

postheadericon Акти юридичного факультету

Положення про Кафедру цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського

Положення про Кафедру кримінально-правових дисциплін

Положення про студентсько-аспірантський науковий гурток юридичного факультету

Положення про курсові роботи

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

Положення про сайт юридичного факультету

Положення про юридичну клініку

Методичні рекомендації про написання, оформлення та захист-презентацію наукового дослідження магістра

postheadericon Акти щодо осіб з особливими освітніми потребами у ЗВО

Накази стосовно людей з інвалідністю

Положення про супровід студентів з особливими освітніми потребами у ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністтю та інших маломобільних груп населення

postheadericon Акти щодо освітнього процесу у ЗВО

Положення про організацію освітнього процесу

Етичний кодекс ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Положення про студентський гуртожиток

Кодекс академічної доброчесності

Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про організацію та проведення атестації на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр»

Положення про дистанційну освіту

Положення про куратора академічної групи

Положення про проведення практик студентів

Про сприяння працевлаштуванню

Положення про проходження атестації у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчаня, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютогоо 2014 року

Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань студентів

Заходи громадського впливу та дисциплінарні стягнення за вчинення правопорушень

Графік навчального процесу

postheadericon Акти щодо діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників та порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

Положення про організацію стажування науково-педагогічних працівників

Перелік договорів про стажування із закладми вищої освіти України

Положення про атестацію педагогічних працівників

postheadericon Установчі та організаційні акти ЗВО

Статут ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про Виконавчу Раду (раду з якості)

Положення про Hаукову раду

Положення про Вчену раду

Положення про редакційно-видавничу раду

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Спілку студентів і молоді університету

Положення про Асоціацію випускників

Положення про навчально-методичний інклюзивний центр

Положення про координаційну раду громадських організацій

Положення про спортивний клуб

Положення про художню раду

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Основні положення Університетської політики в сфері якості освіти та підготовки майбутніх педагогічних працівників

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Перспективна розгорнута програма діяльності до 2020 р.

Колективний договір

Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу

Правила Внутрішнього розпорядку Університету

Положення про організацію науково-дослідної роботи

Положення про освітню програму ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про визначення рейтингу кафедр

Положення про порядок обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про Центр інноваційної діяльності і трансферу технологій

Методичні рекомендації щодо силабусу навчальних дисциплін