Сентябрь 2021

postheadericon Григор’єва Ірина Володимирівна

Grigorieva

Григор’єва Ірина Володимирівна

Тема дослідження: Юридичний механізм регулювання гнучких умов трудового договору

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1.Новіков Д.О., Григор’єва І.В. Взаємозв’язок соціальної функції трудового права та соціального діалогу при розв’язанні проблем гнучкого регулювання праці. Збірник наукових праць. Серія Право, Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2021. Вип. 34.
2. Григор’єва І.В. Перспективи правового регулювання нефіксованого робочого часу як гнучкої умови трудового договору. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. С. 159-160.
3. Григор’єва І.В. Дефініція нульового режиму робочого як гнучкої умови трудового договору. Юридичний бюлетень. Вип. 13. 2020. С. 71-77.
4. Григор’єва І.В. Щодо дефініції нульового режиму робочого часу. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист. Х Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 9 жовтня 2020 року). Харків: Право. 2020. С. 347-350.
5. Григор’єва І.В. Трудо-правовий статус керівника-засновника підприємства. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвяч. 50-річчю створення каф. труд. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). Харків : Право, 2019. С. 401-403.

postheadericon Ревякін Максим Олександрович

Reviakin M

Ревякін Максим Олександрович

Тема дослідження: Правове регулювання праці та соціального забезпечення засуджених до позбавлення волі

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1.Ревякін М.О. Стан виконання в україні рекомендацій щодо трудових прав засуджених, визначених європейськими пенітенціарними правилами. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл. учасників ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) / [уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2021. С. 241-244.

2. Новіков Д.О., Ревякін М.О. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі засобами трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. С. 131-132.

3. Ревякін М.О. Особливості правового регулювання забезпечення харчування засуджених. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 26-27 лютого 2021 року). Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 2021. С. 170-173.

4. Ревякін М.О. Зміст права на працю засуджених в контексті практики Європейського Суду з прав людини. Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 20 грудня. 2020 року). Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2020. Том № 2. С. 111-112.

postheadericon Потабенко Лариса Вікторівна

Потабенко Лариса Вікторівна

Назва дисертації: Бідність і малозабезпеченість як види соціального ризику

Науковий керівник: Москаленко Олена Вячеславівна

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.055, Харківський національний університет внутрішніх справ

Професійна траєкторія: суддя Обухівського районного суду Київської області.

postheadericon Єна Ігор Олександрович

Ena

Єна Ігор Олександрович

Тема: Покарання та його призначення за злочини проти основ національної безпеки України

Науковий верівник: Шинкарьов Ю.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.044, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Професійна траєкторія: начальник слідчого відділу УСБУ України в Дніпропетровській області.

postheadericon Магаррамлі Етібар

Магаррамлі1

Магаррамлі Етібар

Тема: Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні

Науковий керівник: Марченко В.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.052 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.