Архив рубрики «Наука»

postheadericon Українські наукові журнали

Наукові журнали

Advanced Space Law Науково-дослідний інститут публічного права
Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансів
DICTUM FACTUM Державний університет інфраструктури та технологій
Lex portus Національний університет «Одеська юридична академія», Громадська організація «Морська асоціація «Святий Миколай»
Адміністративне право і процес
Київський національний університет імені Т. Шевченка
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Актуальні проблеми держави і права Національний університет «Одеська юридична академія»
Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська юридична академія», Південно-український центр гендерних проблем
Актуальні проблеми правознавства Тернопільський національний економічний університет
Альманах міжнародного права
Міжнародний гуманітарний університет
Альманах права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Актуальні проблеми міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Актуальні проблеми права: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Архів кримінології та судових наук Archives of Criminology and Forensic SciencesArchiv fur Kriminologie und forensische Wissenschaften Archives de criminology et de scieces judiciaires Архив криминологии и судебных наук Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України
Бюлетень з обміну досвідом роботи Міністерство внутрішніх справ України
Бюлетень Міністерства юстиції України
Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України
Вісник Академії адвокатури України
ТОВ «Академія адвокатури України»
Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право»
Академія митної служби України
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму Академія праці, соціальних відносин і туризму
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Ампаро (Вісник Запорізького національного університету) Юридичні науки
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вісник Конституційного Суду України Конституційний Суд України
Вісник кримінального судочинства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Правова єдність»
Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України
Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки Львівський торговельно-економічний університет
Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка
Вісник Львівського університету. Серія: юридична
Львівський національний університет імені Івана Франка
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право
Маріупольський державний університет
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Юридичні науки
Національний університет «Львівська політехніка»
Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Вісник Національної академії прокуратури України
Національна академія прокуратури України
Вісник Одеського національного університету. Правознавство Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України
Вісник пенітенціарної асоціації України Пенітенціарна асоціація України, Науково-дослідний інститут публічного права
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України
Національна академія правових наук України
Вісник Університету «Україна» (серія: Право)
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Право» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Знання європейського права Juris Europensis Scientia
(Вісник
Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»)

Національний університет «Одеська юридична академія»
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадськогосерія «Юридичні науки» Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Юридические науки» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Juridical Sciences» Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
Держава і право
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Держава та регіони Серія «Право» Класичний приватний університет
Державне будівництво та місцеве самоврядування Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права Громадська організація «Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»
Доступ до правосуддя у Східній Європі Access to Justice in Eastern Europe Центр досліджень східно-європейського права
Екологічне право України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ТОВ «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи»
Економіка та право. Экономика и право. Національна академія наук України,Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет
Економіка. Фінанси. Право ПАТ «Аудиторська фірма «Аналітик», ДВНЗ «Академія муніципального управління», Національна академія внутрішніх справ
Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава
Європейські перспективи European perspective ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Закон. Держава. Технологія Law. State. Technology Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Збірник праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Київський національний торговельно-економічний університет
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави
Національна академія Служби безпеки України
Інформація і право Науково-дослідний інститут інформатики і права, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Ірпінський юридичний часопис (Фінансове право) Університет державної фіскальної служби України (Науково-дослідний інститут фінансового права)
Історико-правовий часопис
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Конституційно-правові академічні студії Constitutional and legal academic studies ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Космічна наука і технологія Spase science and technology Національна академія наук України
Криміналістика і судова експертиза Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки» International Scientific Journal «Internauka». Series: «Juridical sciences» ТОВ «Фінансова Рада України», Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», ГО «Міжнародна академія освіти і науки»
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика)
Університет державної фіскальної служби України
Наука і правоохорона
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Наукове сходженняЮридичні науки ScienceRise: Juridical Science ПП «Технологічний центр», Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична)
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право Scientific Bulletin of Flight Academy. Series: Economics, Management and Law Національний авіаційний університет
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
Міжнародний гуманітарний університет
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
Національна академія внутрішніх справ
Науковий вісник публічного та приватного права Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права»
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law Научный вестник Сиверщины. Серия: Право Академія Державної пенітенціарної служби України
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Право
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія «Юридичні науки»)
Херсонський державний університет
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
Наукові праці МАУП ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Наукові записки. Серія: Право Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Наукові інновації та передові технології Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління»
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»
Національний авіаційний університет
Наукові праці Національного університету «Одеська національна юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія»
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
Науково-практичний журнал «Медичне право»
Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право», Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
Науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ
Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»
Наше право Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Нове українське право New Ukrainian Law Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
Питання боротьби зі злочинністю
Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
Підприємництво, господарство і право Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Правничий вісник Університету «Крок» ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»
Правничий часопис Донецького університету Донецький національний університет імені Василя Стуса
Право і Безпека
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Право і суспільство
Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права В. В. Сташиса»
Law. Human. Environment Право. Людина. Довкілля Національний університет біоресурсів і природокористування України
Право України НАПрН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Правова держава. Щорічник наукових праць Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Правова позиція Legal Position Університет митної справи та фінансів
Правове регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Правові горизонти Legal Horizons Сумський державний університет
Правові новели ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»
Право та інновації
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
Право.ua Law.ua Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, Харківський національний університет внутрішніх справ
Правова держава Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Правовий часопис Донбасу Донецький юридичний інститут МВС України
Право та державне управління Класичний приватний університет, Запорізька торгово-промислова палата
Приватне право і підприємництво Частное право и предпринимательство Privat Law and Business Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака
Приватне та публічне право Private and public law Сумський національний аграрний університет
Прикарпатський юридичний вісник
Національний університет «Одеська юридична академія»
Проблеми законності Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності Донецький юридичний інститут МВС України
Публічне право Публичное право Public Law ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Всеукраїнська громадська організація «Майбутнє країни»
Слово Національної школи суддів України
Національна школа суддів України
Соціальне право Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Соціально-правові студії Social&Legal Studios Львівський державний університет внутрішніх справ
Соціологія права
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи»
Судова апеляція
Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Судова та слідча практика в Україні Judicial and Investigative Practice in Ukraine Херсонський державний університет
Теорія і практика інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Український часопис конституційного права Ukrainian Journal of Constitutional Law Львівський національний університет імені Івана Франка, ТОВ «Редакція журналу «Український часопис конституційного права», ГО «Центр конституційних ініціатив»
Український часопис міжнародного права
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», ТОВ «Юридична фірма «Проксен»
Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права, Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України
Філософські та методологічні проблеми права
Національна академія внутрішніх справ
Філософія права і загальна теорія права
Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»
Цивілістична процесуальна думка Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Часопис Київського університету права
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України
Часопис цивілістики
Національний університет «Одеська юридична академія»
Часопис цивільного і кримінального судочинства Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. Корецького НАН України
Честь і закон Національна академія Національної гвардії України
Юридика Juridica Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Юридична наука
ЗАТ «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
Юридична психологія
Національна академія внутрішніх справ МВС України
Юридична Україна Юридическая Украина Legal Ukraine Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН, ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер»
Юридичний бюлетень Юридический бюллетень Law Bulletin Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської області, Одеський державний університет внутрішніх справ
Юридичний вісник. Юридический вестник. Law herald Національний університет «Одеська юридична академія»
Юридичний журнал «Право України»
Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ

postheadericon Масалова Тетяна Анатоліївна

Масалова Тетяна Анатоліївна

Тема дослідження: Грошове забезпечення як форма соціального захисту поліцейських

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Москаленко Олена Вячеславівна

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Масалова Т. А. Грошове забезпечення поліцейських: актуальні питання сьогодення. Актуальні проблеми приватного та публічного права, присвяченої 92-річчю від дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І.: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 2 квітня 2021 р.). С. 182–185.

2. Масалова Т. А. Щодо сутності і значення грошового забезпечення поліцейських. Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності: ХІІ наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Харків, 22-23 квіт. 2021 р.). Харків, 2021. С. 270–273.

3. Masalova T. A. Legal regulation of police salary: domestic and foreign experience. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. Issue 2. Р.

4. Масалова Т. А. До питання поняття грошового забезпечення поліцейських. Юридичний вісник. 2021. № 4. С.

5. Масалова Т. А. До питання основних засадничих ідей грошового забезпечення поліцейських. Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 91. С.

6. Масалова Т. А. Щодо гарантій захисту права поліцейського на грошове забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. № 66. С.

7. Масалова Т. А. До питання оплати праці поліцейських у зарубіжних країнах. Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та напрямки розвитку: у 2 т.: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 24 трав. 2021 р.) / уклад.: Ю. Д. Батан, В. С. Кучерявенко, К. В. Савон та ін.; за ред. М. Р. Аракеляна, К. І. Спасової. Т 2. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 205–208.

postheadericon Журавльов Максим Сергійович

 

ма

Журавльов Максим Сергійович

Біографічна довідка:

У 2010 р. закінчив Харківський національний університет будівництва та архітектури, здобув кваліфікацію інженера-еколога.

У 2013 р. отримав вищу юридичну освіту (диплом магістра), навчаючись на денному відділенні юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2012 р. по 2016 р. працював на посаді юриста, помічника адвоката.

Із 2016 р. здійснює індивідуальну адвокатську діяльність. У 2021 р. заснував адвокатське об’єднання «Максим Журавльов і партнери», де став його керуючим.

У 2021 р. вступив до аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 081 Право, де працює над дисертацією за напрямом кримінальне право. Є автором наукових досліджень з питань військових кримінальних правопорушень.

З 2021 р. є членом поліцейської комісії ДПП УПП в Харківській області.

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну надає безоплатну правову допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей. Активно займається волонтерською діяльністю, допомагаючи військовослужбовцям та цивільним особам, є головою Міжнародного благодійного фонду «Український гуманітарний батальйон».

Тема дослідження: Кримінальна відповідальність за недбале ставлення до військової служби

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Т.А. Павленко

Публікації за напрямом

1. Журавльов М.С. Правове регулювання кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення: історико-правовий аспект. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2022. №35. С.46-51. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/4028/.

2. Журавльов М.С. Окремі питання кваліфікації недбалого ставлення до військової служби в Україні. Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2022 року: Зб. тез наук. праць / за заг. редакцією М.В. Трофименко. Київ: МДУ, 2022. С.254-258. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8306/.

3. Журавльов М.С. Окремі питання визначення бойової обстановки як кваліфікуючої ознаки військових злочинів. Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : тези доповідей та наукових повідомлень учасників круглого столу присвяченого до Дня юриста (6 жовтня 2022 року) / уклад.: О.О. Коваленко, Т.Г. Головань, М.Д. Ждан ; за ред. О.О. Коваленко. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – 158 с. C.93-95 https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8766

postheadericon Мірошниченко Альона Михайлівна

Myroshnichenko

Мірошниченко Альона Михайлівна

Тема дослідження: Форми кримінальної відповідальності за злочини проти громадського порядку

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Плотнікова Аліна Володимирівна

Таблиця відповідності

 

postheadericon Димитрієва Тетяна Віталіївна

Dmytrieva

Димитрієва Тетяна Віталіївна

Тема дослідження: Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом в кримінальному праві України

Науковий керівник: к.ю.н. Корабель Марія Георгіївна

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

Димитрієва Т.В. Порівняльно-правовий аналіз призначення більш м’яких покарань ніж передбачено законом в зарубіжних країнах та Україні. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2021.  Вип.34.

postheadericon Китайгородська Вікторія Володимирівна

kitajgorodska

Китайгородська Вікторія Володимирівна

Тема дослідження: Особливості правового регулювання трудового договору посадових осіб місцевого самоврядування

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Сприндис Сергій Іванович

Публікації за напрямом

1. Китайгородська В.В. Генезис права людини на працю в Україні. Збірник наукових праць ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди, Харків, випуск 29, 2018 р. Стр. 157-165.

2. Китайгородська В.В. Поняття та зміст права людини на працю. Прикарпатський юридичний вісник. № 3 (28), 2019 р. Стр. 161-165

3. Китайгородська В.В. Поняття «посадова особа» у трудовому праву. Прикарпатський юридичний вісник. № 4 (33), 2020 р. Стр. 42-48.

4. Китайгородська В.В. Особливості виникнення трудових відносин зі службовцями органів місцевого самоврядування.: Право і суспільство. № 6. 2020. С. 84-91.

5. Китайгородська В.В. Служба в органах місцевого самоврядування як вид публічної служби в Україні. : Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Том 32 (71), № 2, 2021.

6. Китайгородська В.В. Особливості виникнення трудових відносин зі службовцями органів місцевого самоврядування шляхом обрання відповідною радою : Право і суспільство, науковий журнал, 4’2021

7. Viktoriia Kytaihorodska PRZENIESIENIE URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 223 : KELM (Knowledge, Education, Law, Management) № 3(39), 2021, Р. 223-228

8. Китайгородська В.В. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення.: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 5 квітня 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. Стр. 488-491.

9. Китайгородська В.В. Законодавче забезпечення праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Стр.133-136.

10. Китайгородська В.В. Особливості прийняття на службу в органі місцевого самоврядування. Актуальні проблеми приватного та публічного права: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. Харків, 2 квітня 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Стр.164-167.

postheadericon Лисенко Марина Ігорівна

Lysenko

Лисенко Марина Ігорівна

Тема дослідження: Гендерна рівність у трудових відносинах у контексті євроінтеграції України

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.О. Коваленко

Таблиця відповідності

postheadericon Гелашвілі Анна Гелаївна

Gelashvilli

Гелашвілі Анна Гелаївна

Тема дослідження: Аліменти та державна допомога як способи забезпечення права дитини на достатній рівень життя

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Пономаренко Оксана Михайлівна

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Гелашвілі Г. Г. Роль держави в гарантуванні права дитини на належне утримання. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 217-220

2. Гелашвілі Г. Г. Субсидіарність тимчасової державної допомоги на дитину, батьки якої ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (державних аліментів) щодо аліментів на дитину. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників Х Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.)/ уклад. О. М. Ярошенко, Н. Г. Орлова, О. В. Соловйов; за ред. О. М. Ярошенка. Харків: Право, 2020. С. 560-563

3. Гелашвілі Г. Г. Право дитини на достатній рівень життя та способи його забезпечення. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 258-261

4. Гелашвілі Г. Г. Сімейна правосуб’єктність дитини як учасника аліментних правовідносин: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення сімейного законодавства в умовах оновлення ЦК України. Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України : матеріали ХІХ наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків : Право, 2021. С. 320-324

5. Гелашвілі А.Г. Роль договору між батьками про сплату аліментів на дитину (аліментного договору) у забезпеченні права дитини на достатній рівень життя.Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С168-171.

postheadericon Козир Валентин Олександрович

Козир Валентин Олександрович

Тема дослідження: Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці у трудовому праві

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ждан Микола Дмитрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Козир В.О. Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової правці у трудовому праві як цілісний принцип галузі трудового права України. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020.  с.297-300.

2. Козир В.О. Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві Україн. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С.131-133.

3. Козир В.О. Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової правці та його реалізація як підгрунтя взаємодії працівника й роботодавця. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.31. С. 58-65.

postheadericon Альошин Василь Валерійович

Альошин Василь Валерійович

Тема дослідження: Правове регулювання соціального захисту працівників правоохоронних органів

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Сприндис Сергій Іванович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Альошин В.В. Застава у трудовому праві. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О.І. (Харків, 5 квітня 2019 року).  Харків : Юрайт, 2019. с. 300-303.

2. Альошин В.В. Міжнародні правові акти як джерело правового регулювання соціального захисту співробітників правоохоронних органів.Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. с.141-145.