Архив рубрики «Наука»

postheadericon Фатєєв Ярослав Володимирович

fateev

Фатєєв Ярослав Володимирович

Тема дослідження: Свобода волі працівника й роботодавця при зміні трудового договору

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Олена Олександрівна Коваленко

Публікації за напрямом

1. Фатєєв Я.В. Окремі питання правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, спричинену незаконним звільненням з роботи працівника. «Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки». Випуск XXIII: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання».  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.  С.256-258.

2. Фатєєв Я.В. Грейдингова система оплати праці як альтернативна система оплати праці в Україні в умовах ринкової економіки. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.  В 2-х томах. Том 2. К.:, 2018. С.142-143.

3. Фатєєв Я.В. Окремі проблеми співвідношення норм моралі та норм права у п.3 ст.41 КЗпП України. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», 5 грудня 2019 року. Полтава. 2019. С .139-141.

4. Фатєєв Я.В. Загальна характеристика свободи волі сторін трудового договору при його зміні. Тези доп. та наук. повідомл. Учасників X Міжнародної науково-практичної конференції Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист (м. Харків, 9 жовтня 2020р.). За ред.: О.М. Ярошенка.  С.428-430.

4.Фатєєв Я.В. «Свобода волі сторін трудового договору при його зміні як категорія, що виступає провідником до стабільності трудових правовідносин». Збірник наукових праць. Серія Право,  ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2020.  Вип. 32. С.40-45.

5. Фатеев Я.В. Соціальний діалог як засада побудови стабільних трудових відносин. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року).  Харків, 2021.  С. 201-203.

6. Melnyk K., Tsesarsky F., Zhdan M., Vlasenko M., Fatieiev Y. Distance work and its significance in terms of quarantine restrictions aimed at preventing the spread of the covid-19. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss 1. P. 1–8.

postheadericon Григор’єва Ірина Володимирівна

Grigorieva

Григор’єва Ірина Володимирівна

Тема дослідження: Юридичний механізм регулювання гнучких умов трудового договору

Науковий керівник: к.ю.н. Новіков Денис Олександрович

Публікації за напрямом

1. Григор’єва І.В. Перспективи правового регулювання нефіксованого робочого часу як гнучкої умови трудового договору. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. С. 159-160.
2. Григор’єва І.В. Дефініція нульового режиму робочого як гнучкої умови трудового договору. Юридичний бюлетень. Вип. 13. 2020. С. 71-77
3. Григор’єва І.В. Щодо дефініції нульового режиму робочого часу. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист. Х Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 9 жовтня 2020 року). Харків: Право. 2020. С. 347-350.
4. Григор’єва І.В. Трудо-правовий статус керівника-засновника підприємства. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвяч. 50-річчю створення каф. труд. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). Харків : Право, 2019. С. 401-403.

postheadericon Ревякін Максим Олександрович

Reviakin M

Ревякін Максим Олександрович

Тема дослідження: Правове регулювання праці та соціального забезпечення засуджених до позбавлення волі

Науковий керівник: к.ю.н. Новіков Денис Олександрович

Публікації за напрямом

1. Новіков Д.О., Ревякін М.О. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі засобами трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. С. 131-132.

2. Ревякін М.О. Особливості правового регулювання забезпечення харчування засуджених. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 26-27 лютого 2021 року). Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 2021. С. 170-173.

3. Ревякін М.О. Зміст права на працю засуджених в контексті практики Європейського Суду з прав людини. Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 20 грудня. 2020 року). Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2020. Том № 2. С. 111-112.

postheadericon Потабенко Лариса Вікторівна

Потабенко Лариса Вікторівна

Назва дисертації: Бідність і малозабезпеченість як види соціального ризику

Науковий керівник: Москаленко Олена Вячеславівна

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.055, Харківський національний університет внутрішніх справ

Професійна траєкторія: суддя Обухівського районного суду Київської області.

postheadericon Єна Ігор Олександрович

Єна Ігор Олександрович

Тема: Покарання та його призначення за злочини проти основ національної безпеки України

Науковий верівник: Шинкарьов Ю.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.044, Харківський національний університет внутрішніх справ.

postheadericon Магаррамлі Етібар

Магаррамлі1

Магаррамлі Етібар

Тема: Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні

Науковий керівник: Марченко В.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.052 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.

postheadericon Гагун Андрій Аналолійович

gugun

Гагун Андрій Аналолійович

Тема: Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов’яковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві

Науковий керівник: Москаленко О.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Професійна траєкторія: партнер-адвокат Адвокатського об’єднання «Полехін і партнери»

postheadericon Попій Дмитро Сергійович

Попій Дмитро Сергійович

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Шинкарьов Ю.В.
Тема: Призначення покарання за незакінчений злочин в кримінальному праві України.
Місце захисту: Харків, ХНУВС. 2019 р.
Працює: Харківська область, Місцева Прокуратура, прокурор місцевої прокуратури

postheadericon Ященко Андрій Миколайович

yashchenko

Ященко Андрій Миколайович

Науковий керівник: к.ю.н., проф. Куц В.М
Тема: Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання
Місце захисту: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. 2006 р.
Працює: професор кафедри кримінального права та кримінології ХНУВС

postheadericon Саленков Іван Володимирович

Саленков Іван Володимирович

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Трубников В.М.
Тема: Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі.
Місце захисту: Харків, ХНУВС. 2011 р.