Архив рубрики «Наука»

postheadericon Гапочка Кирило Валерійович

Gapochka

Гапочка Кирило Валерійович

Тема дослідження: Інтерес та його реалізація у трудовому праві України.

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Роман Іванович Шабанов

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Гапочка К.В. Інтерес як фундаментальна категорія, що визначає спрямованість розвитку трудового права. Збірник наук.пр. Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.32. С. 53-59.

2. Shabanov R. І., Kovalenko О., Konopeltseva O., Radionova-Vodyanytska V., Hapochka K. Problems of the correlation of private and public interests while implementing the freedom of will of the parties to the employment contract in Ukraine in terms of the Covid-19 pandemic. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24. P. 1–7.

3. Гапочка К.В. Баланс інтересів як засада сучасного правового регулювання трудових відносин. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. с. 1530-156.

4. Гапочка К.В. Щодо особливостей визначення інтересу у сфері праці у законодавстві України та юридичній науці. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл.учасників ХІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) /[уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків :Право, 2021. С. 217-219.

postheadericon Науковий семінар (04.10.2021)

4 жовтня 2021 року на юридичному факультеті був проведений науковий семінар для аспірантів освітньо-наукової програми «Право» із міжнароною участю д.ю.н., проф., проф. кафедри цивільно-правових дисциплін та профспілкової роботи Міжнародного університету «МИТСО» Томашевського Кирила Леонідовича.  На семінарі були обговорені проблеми сучасної юридичної науки та проблем її розвитку.

postheadericon Вайленко Ганна Олександрівна

vajlenko

Вайленко Ганна Олександрівна

Тема: Правове регулювання розірвання трудового договору за п.3 ст.41 КЗпП України

Науковий керівник: Шабанов Р.І.

Рік: 2019

Місце захисту: Донецькій юридичний інститут МВС України

Професійна траєкторія: 2007-2011 рр. – працювала секретарем судових засідань Московського районного суду м. Харковаі.
2011-2012 рр. – працювала юрисконсульт АТ «Трест Житлобуд-1».
2012-2019 рр. – працювала головним державним виконавцем Головного територіального управління юстиції у Харківській області.
З 2020 р. – асистент кафедри БЖ та права Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за сумісництвом.

postheadericon Сластьон Ігор Анатолійович

Slastion

Сластьон Ігор Анатолійович

Тема дослідження: Принцип справедливості в трудовому праві

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Олена Олександрівна Коваленко

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Сластьон І.А. Філософсько-правові погляди щодо поняття справедливості. Актуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2020 р. Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне : Гельветика, 2020. Ч. 1. С. 70-72.

2. Сластьон І.А.  Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». м. Харків, 20 грудня. 2020 р. Харків, 2020. Т. 2.  С. 114-116.

postheadericon Алдохіна Людмила Миколаївна

Aldohina

Алдохіна Людмила Миколаївна

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Задихайло Олена Анатоліївна

Тема дослідження: Організаційно-правові засади державного управління у сфері альтернативної енергетики в Україні

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Алдохіна Л.М. Деякі проблеми правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні. Актуальні проблеми приватного та публічного права: Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020, с. 230-232.

2. Алдохіна Л.М. До питання удосконалення механізмів публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021, 333 с., с. 306-309.

3. Алдохіна Л.М. Деякі питання організації публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія: Право. 2021. Вип. 33. С. 105-111

 

postheadericon Пономарьова Дарина Сергіївна

Ponomareva

Пономарьова Дарина Сергіївна

Науковий керівник: д.ю.н., професор Марченко Володимир Володимирович

Тема дослідження: Компетенція адміністративних судів з розгляду справ за участю Міністерства оборони України

Таблиця відповідності

Публікації за напрямком

1. Пономарьова Д.С. Методологічні підходи до визначення сутності взаємодії у сучасних правових дослідженнях. Науковий вісник публічного і приватного права. 2020. №6. Т.2. С.179-183.

2. Пономарьова Д.С. Стратегічні комунікації як особливий вид взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 64. С.261-264.

3. Пономарьова Д. Правове регулювання взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами та місце в ньому адміністративного законодавства. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. №3. C.205-208.

4. Пономарьова Д.С. Теоретико-методологічні аспекти взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: матеріали Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів (м.Київ, 23 квітня 2021 року). Київ, 2021. С.166-167.

5. Пономарьова Д.С. Поняття взаємодії Міністерства оборони України с органами публічного адміністрування. Science and innovations in the 21st century: І Всеукраїнська Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (м. Мелітополь, 12 травня 2021 року). С.145-146.

6. Пономарьова Д.С. Розвиток нових форм взаємодії в секторі безпеки і оборони. Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конфереції з нагоди відзначення дня науки-2021 в Україні (м.Київ, 20 травня 2021). Київ, 2021. С.420-421.

7. Пономарьова Д.С. Онтологічні ознаки взаємодії Міністерства оборони України з органами публічного адміністрування. Наука права національної безпеки і військового права в умовах реформування системи освіти і науки України. Збірка тез доповідей учасників круглого столу (м.Київ, 25 травня 2021 року). Київ, 2021. С.49-50.

8. Пономарьова Д.С. Особливості стратегічних комунікацій як виду взаємодії Міністерства оборони України з органами публічної влади. Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 11 червня 2021). Маріуполь, Кривий Ріг, 2021. С.217-219.

9. Пономарьова Д. Класифікація ознак взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики: матеріали наукового семінару (25 червня 2021 р.). Львів, 2021. С.205-209.

10. Пономарьова Д. Поняття взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 15 липня 2021 року). С.466-467.

11. Пономарьова Д.С. Наукові підходи до сутності взаємодії. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 28 липня 2021 року). С.33-36.

postheadericon Вельма Ігор Олександрович

Velma

Вельма Ігор Олександрович

Науковий керівник: д.ю.н., професор Марченко Володимир Володимирович

Тема дослідження: Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом дослілдження

1. Вельма І.О. Деякі питання перспектив реформування Міністерства оборони України, Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 квітня 2018 року). Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 37-40.

2. Вельма І.О. Проблеми нормативно-правового регулювання адміністративно-правового статусу Міністерства оборони України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. 2018. Вип. 28. С. 99–105.

3. Вельма І.О.  Проблеми формулювання та визначення поняття «Міністерство оборони України». Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 3.  Том 1.

postheadericon Іванова Наталя Вікторівна

Іванова Наталя Вікторівна

Назва дисертації: Страховий випадок як підстава виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування

Науковий керівник: Москаленко Олена Вячеславівна

Рік: 2021

Місце захисту: Разова спецiалiзованна вчена рада, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

postheadericon Сердюк Софія Сергіївна

Serdiuk

Сердюк Софія Сергіївна

Тема дослідження: «Кримінальна відповідальність за порушення норм пожежної безпеки
Наукові керівники: Корабель Марія Георгіївна та Шинкарьов Юрій Вікторович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямком

1. Сердюк С.С. Історичні витоки пожежно-технічної експертизи. Тези науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» привченої 150 річчю з дня народження Засл.проф.М.С.Бокаріуса. Х, 18-19 квітня 2019.  С. 332-334с.

2. Сердюк С.С. Адміністративне-правове регулювання пожежної безпеки в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць ХНПУ ім.Г.С. Сковороди «Право». 2019. №30. С. 118-125.

3. Сердюк С.С. Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки. Тези науково-практичної конференції. «Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки». Х. 20 травня 2020р. С. 146-148 с.

4. Сердюк С.С. Компаративний аналіз правової регламентації кримінальної відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки в окремих зарубіжних країнах і України. Міжнародно науковий журнал. Visergrad Journal on Human Rights, 2021.

5. Сердюк С.С.  Кримінологічна характеристика особи винного у вчинені правопорушення передбаченого статтею 270 КК. Тези науково-практичної конференції « Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації» присвяченої пам’яті проф.Т.А.Денисової. Х. 2021. C. 410-412.

6. Сердюк С.С. Щодо теоретико-правового визначення об’єкта передбаченого ст.270 ККУ. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Х. «Право», 2021

postheadericon Науковий гурток з кримінально-правових дисциплін

 

11 жовтня 2021 року відбулося друге у цьому навчальному році засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. Доповідачем виступила студентка 34 групи Ксенія Гончаренко з доповіддю на вельми актуальну тему: Торгівля людьми: проблеми кваліфікації. З огляду на складність теми були підняті та обговорювалися питання не лише проблем кваліфікації торгівлі людьми, а й проблематика причин та умов вчинення даного злочину. Особливу зацікавленість викликало питання пошуку шляхів можливої протидії торгівлі людьми та перспективи міжнародної співпраці у запобіганні цього злочину. Тема доповіді викликала жвавий інтерес не лише серед студентів, а й серед аспірантів кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу, які долучилися до засідання гуртка та прийняли участь у обговоренні.

kpgurt212

08 вересня 2021 року відбулося перше, у цьому навчальному році, засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. Було визначено графік та порядок роботи. Окреслено перспективні напрямки майбутніх досліджень: Незаконний обіг зброї в Україні: проблеми кримінальної відповідальності (Даниленко Марія); Проблеми розмежування кримінальних правопорушень проти власності (Долмат Данило); Торгівля людьми: проблеми кваліфікації (Гончаренко Ксенія); Довічне позбавлення волі чи смертна кара: аргументи за та проти (Нічіпоренко Дар‘я).

gurt