Сентябрь 2021

postheadericon Вайленко Ганна Олександрівна

vajlenko

Вайленко Ганна Олександрівна

Тема: Правове регулювання розірвання трудового договору за п.3 ст.41 КЗпП України

Науковий керівник: Шабанов Р.І.

Рік: 2019

Місце захисту: Донецькій юридичний інститут МВС України

Професійна траєкторія: 2007-2011 рр. – працювала секретарем судових засідань Московського районного суду м. Харковаі.
2011-2012 рр. – працювала юрисконсульт АТ «Трест Житлобуд-1».
2012-2019 рр. – працювала головним державним виконавцем Головного територіального управління юстиції у Харківській області.
З 2020 р. – асистент кафедри БЖ та права Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за сумісництвом.

postheadericon Сластьон Ігор Анатолійович

Slastion

Сластьон Ігор Анатолійович

Тема дослідження: Принцип справедливості в трудовому праві

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Олена Олександрівна Коваленко

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Сластьон І.А. Філософсько-правові погляди щодо поняття справедливості. Актуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2020 р. Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне : Гельветика, 2020. Ч. 1. С. 70-72.

2. Сластьон І.А.  Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». м. Харків, 20 грудня. 2020 р. Харків, 2020. Т. 2.  С. 114-116.

postheadericon Алдохіна Людмила Миколаївна

Aldohina

Алдохіна Людмила Миколаївна

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Задихайло Олена Анатоліївна

Тема дослідження: Організаційно-правові засади державного управління у сфері альтернативної енергетики в Україні

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Алдохіна Л.М. Деякі проблеми правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні. Актуальні проблеми приватного та публічного права: Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020, с. 230-232.

2. Алдохіна Л.М. До питання удосконалення механізмів публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021, 333 с., с. 306-309.

3. Алдохіна Л.М. Деякі питання організації публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія: Право. 2021. Вип. 33. С. 105-111

 

postheadericon Пономарьова Дарина Сергіївна

Ponomareva

Пономарьова Дарина Сергіївна

Науковий керівник: д.ю.н., професор Марченко Володимир Володимирович

Тема дослідження: Компетенція адміністративних судів з розгляду справ за участю Міністерства оборони України

Таблиця відповідності

Публікації за напрямком

1. Пономарьова Д.С. Методологічні підходи до визначення сутності взаємодії у сучасних правових дослідженнях. Науковий вісник публічного і приватного права. 2020. №6. Т.2. С.179-183.

2. Пономарьова Д.С. Стратегічні комунікації як особливий вид взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 64. С.261-264.

3. Пономарьова Д. Правове регулювання взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами та місце в ньому адміністративного законодавства. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. №3. C.205-208.

4. Пономарьова Д.С. Теоретико-методологічні аспекти взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: матеріали Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів (м.Київ, 23 квітня 2021 року). Київ, 2021. С.166-167.

5. Пономарьова Д.С. Поняття взаємодії Міністерства оборони України с органами публічного адміністрування. Science and innovations in the 21st century: І Всеукраїнська Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (м. Мелітополь, 12 травня 2021 року). С.145-146.

6. Пономарьова Д.С. Розвиток нових форм взаємодії в секторі безпеки і оборони. Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конфереції з нагоди відзначення дня науки-2021 в Україні (м.Київ, 20 травня 2021). Київ, 2021. С.420-421.

7. Пономарьова Д.С. Онтологічні ознаки взаємодії Міністерства оборони України з органами публічного адміністрування. Наука права національної безпеки і військового права в умовах реформування системи освіти і науки України. Збірка тез доповідей учасників круглого столу (м.Київ, 25 травня 2021 року). Київ, 2021. С.49-50.

8. Пономарьова Д.С. Особливості стратегічних комунікацій як виду взаємодії Міністерства оборони України з органами публічної влади. Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 11 червня 2021). Маріуполь, Кривий Ріг, 2021. С.217-219.

9. Пономарьова Д. Класифікація ознак взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики: матеріали наукового семінару (25 червня 2021 р.). Львів, 2021. С.205-209.

10. Пономарьова Д. Поняття взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 15 липня 2021 року). С.466-467.

11. Пономарьова Д.С. Наукові підходи до сутності взаємодії. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 28 липня 2021 року). С.33-36.

postheadericon Вельма Ігор Олександрович

Velma

Вельма Ігор Олександрович

Науковий керівник: д.ю.н., професор Марченко Володимир Володимирович

Тема дослідження: Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом дослілдження

1. Вельма І.О. Деякі питання перспектив реформування Міністерства оборони України, Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 квітня 2018 року). Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 37-40.

2. Вельма І.О. Проблеми нормативно-правового регулювання адміністративно-правового статусу Міністерства оборони України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. 2018. Вип. 28. С. 99–105.

3. Вельма І.О.  Проблеми формулювання та визначення поняття «Міністерство оборони України». Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 3.  Том 1.

postheadericon Іванова Наталя Вікторівна

Іванова Наталя Вікторівна

Назва дисертації: Страховий випадок як підстава виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування

Науковий керівник: Москаленко Олена Вячеславівна

Рік: 2021

Місце захисту: Разова спецiалiзованна вчена рада, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

postheadericon Сердюк Софія Сергіївна

Serdiuk

Сердюк Софія Сергіївна

Тема дослідження: «Кримінальна відповідальність за порушення норм пожежної безпеки
Наукові керівники: Корабель Марія Георгіївна та Шинкарьов Юрій Вікторович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямком

1. Сердюк С.С. Історичні витоки пожежно-технічної експертизи. Тези науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» привченої 150 річчю з дня народження Засл.проф.М.С.Бокаріуса. Х, 18-19 квітня 2019.  С. 332-334с.

2. Сердюк С.С. Адміністративне-правове регулювання пожежної безпеки в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць ХНПУ ім.Г.С. Сковороди «Право». 2019. №30. С. 118-125.

3. Сердюк С.С. Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки. Тези науково-практичної конференції. «Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки». Х. 20 травня 2020р. С. 146-148 с.

4. Сердюк С.С. Компаративний аналіз правової регламентації кримінальної відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки в окремих зарубіжних країнах і України. Міжнародно науковий журнал. Visergrad Journal on Human Rights, 2021.

5. Сердюк С.С.  Кримінологічна характеристика особи винного у вчинені правопорушення передбаченого статтею 270 КК. Тези науково-практичної конференції « Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації» присвяченої пам’яті проф.Т.А.Денисової. Х. 2021. C. 410-412.

6. Сердюк С.С. Щодо теоретико-правового визначення об’єкта передбаченого ст.270 ККУ. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Х. «Право», 2021

postheadericon Науковий гурток з кримінально-правових дисциплін

 

11 жовтня 2021 року відбулося друге у цьому навчальному році засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. Доповідачем виступила студентка 34 групи Ксенія Гончаренко з доповіддю на вельми актуальну тему: Торгівля людьми: проблеми кваліфікації. З огляду на складність теми були підняті та обговорювалися питання не лише проблем кваліфікації торгівлі людьми, а й проблематика причин та умов вчинення даного злочину. Особливу зацікавленість викликало питання пошуку шляхів можливої протидії торгівлі людьми та перспективи міжнародної співпраці у запобіганні цього злочину. Тема доповіді викликала жвавий інтерес не лише серед студентів, а й серед аспірантів кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу, які долучилися до засідання гуртка та прийняли участь у обговоренні.

kpgurt212

08 вересня 2021 року відбулося перше, у цьому навчальному році, засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. Було визначено графік та порядок роботи. Окреслено перспективні напрямки майбутніх досліджень: Незаконний обіг зброї в Україні: проблеми кримінальної відповідальності (Даниленко Марія); Проблеми розмежування кримінальних правопорушень проти власності (Долмат Данило); Торгівля людьми: проблеми кваліфікації (Гончаренко Ксенія); Довічне позбавлення волі чи смертна кара: аргументи за та проти (Нічіпоренко Дар‘я).

gurt

postheadericon Цуварев Олексій Феліксович

Tsuvarev

Цуварев Олексій Феліксович

Тема дослідження: Соціальна функція трудового права

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Новіков Денис Олександрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямком

1. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Погляд магістрів на роль права в реформуванні економіки. 2018. Вип.9. С. 215-222.

2. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 50‐річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). Харків : Право, 2019. С. 665-658.

3. Цуварев О.Ф. Категорія «якість життя» у контексті соціальної політики держави. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 182-185.

4. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 31, 2020 р. С. 99-106.

5. Цуварев О.Ф. Соціальна функція трудового права як практичний вираз ідеї соціальної справедливості. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доповідей та наукових повідомлень учасників X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9 жовтня 2020 року). Харків : Право, 2020. С. 434-437.

6. Цуварев О.Ф. Роль держави в регулюванні трудових відносин в умовах сучасної світової кризи. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 26-27 листопада 2020 року). Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. 268-270.

7. Цуварев О.Ф. Соціальна функція у системі функцій трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 204-206.

postheadericon Фатєєв Ярослав Володимирович

fateev

Фатєєв Ярослав Володимирович

Тема дослідження: Свобода волі працівника й роботодавця при зміні трудового договору

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Олена Олександрівна Коваленко

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Фатєєв Я.В. Окремі питання правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, спричинену незаконним звільненням з роботи працівника. «Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки». Випуск XXIII: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання».  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.  С.256-258.

2. Фатєєв Я.В. Грейдингова система оплати праці як альтернативна система оплати праці в Україні в умовах ринкової економіки. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.  В 2-х томах. Том 2. К.:, 2018. С.142-143.

3. Фатєєв Я.В. Окремі проблеми співвідношення норм моралі та норм права у п.3 ст.41 КЗпП України. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», 5 грудня 2019 року. Полтава. 2019. С .139-141.

4. Фатєєв Я.В. Загальна характеристика свободи волі сторін трудового договору при його зміні. Тези доп. та наук. повідомл. Учасників X Міжнародної науково-практичної конференції Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист (м. Харків, 9 жовтня 2020р.). За ред.: О.М. Ярошенка.  С.428-430.

4.Фатєєв Я.В. «Свобода волі сторін трудового договору при його зміні як категорія, що виступає провідником до стабільності трудових правовідносин». Збірник наукових праць. Серія Право,  ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2020.  Вип. 32. С.40-45.

5. Фатеев Я.В. Соціальний діалог як засада побудови стабільних трудових відносин. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року).  Харків, 2021.  С. 201-203.

6. Melnyk K., Tsesarsky F., Zhdan M., Vlasenko M., Fatieiev Y. Distance work and its significance in terms of quarantine restrictions aimed at preventing the spread of the covid-19. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss 1. P. 1–8.