Архив рубрики «Наука»

postheadericon Аспірантура

ВСТУПАЙ ДО АСПІРАНТУРИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Чому?

1. Престижні спеціальності: 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення»;  12.00.06 «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»; 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право».

2. Наявність бюджетних місць та низька вартість контракту: 65 720 за 4 роки на денній та вечірній формі навчання, 49 280 за 4 роки на заочній формі навчання.

3. Військовозобов’язаним громадянам України при навчанні в аспірантурі надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь строк навчання.

Умови вступу до аспірантури

Аспірантура

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права

На кафедрі цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права працює аспірантура зі спеціальності 081 «Право» за напрямами: трудове право, право соціального забезпечення. Протягом цього періоду керівництво написанням дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснювали: д.ю.н., проф. Процевський О.І., д.ю.н. Процевський В.О., к.ю.н., доц. Сприндис С.І., к.ю.н., доц. Коваленко О.О., к.ю.н., доц. Лисяк О.І.
Так, під науковим керівництвом:
— професора Процевського О.І. було захищено кандидатські дисертації: Гаврилюк О.В. (1998), Яковлєв В.В. (2003), Пурей М.М. (2003), Прудивус О.В. (2003), Солодовник Л.В.(2004), Гоц О.В.(2004), Пономаренко О.М.(2005), Коваленко О.О.(2006), Шабанов Р.І.(2006), Ждан М.Д.(2007), Гуцу С.Ф.(2007), Дергачов В.С.(2010), Селезень С.В.(2010), Колесник–Омельченко Т.В.(2010), Богославець С.В.(2010), Гордеюк А.О.(2010), Єрофеєнко Л.В.(2011), Красько Я.В.(2012), Лук’янчиков О.М.(2012), Прогонюк Л.Ю.(2013), Прийменко О.С.(2013), Іщенко Н.І.(2014), Полянський А.О.(2016), Тихонович Л.А.(2016) та ін.;
— професора Процевського В.О. було захищено кандидатські дисертації: Лисяк О.І.(2004), Головань Т.Г.(2007), Чумак О.О.(2011), Саєнко Ю.О.(2014);
— доцента Спринидса С.І. було захищено кандидатські дисертації: Яремчук О.В.(2005), Протопопова Я.С.(2011);
— доцента Лисяка О.І. було захищено кандидатські дисертації:  Кохан М.С.(2013);
— доцента Коваленко О.О. було захищено кандидатські дисертації: Новіков Д.О. (2013).

Кафедра кримінально-правових дисциплін

На кафедрі кримінально-правових дисциплін з 2001 року по теперішній час працює аспірантура зі спеціальності 081 «Право» за напрямом кримінальне право. Протягом цього періоду керівництво написанням дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснювали: д.ю.н., проф. Пінаєв А.О., д.ю.н., проф. Трубников В.М., к.ю.н., проф. Куц В.М., к.ю.н., доц. Шинкарьов Ю.В. Так, під науковим керівництвом:
— професора Трубникова В.М. було захищено чотири кандидатські дисертації: Шинкарьов Ю.В. «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування»; Павленко Т.А. «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні»; Саленков І.В. «Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі», Скакун О.Є. «Реалізація принципу справедливості в процесі призначення покарання у виді позбавлення волі»;
— професора Куца В.М. – було захищено три кандидатські дисертації: Ященко А.М. «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання»; Арманов М.Г. «Кримінальна відповідальність за примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань»; Плотнікова А.В. «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»;
— доцента Шинкарьова Ю.В. – було захищено три кандидатські дисертації: Мозгова В.А. «Громадські роботи як вид кримінального покарання»; Шевченко Д.А. «Принцип індивідуалізації покарання у кримінальному праві України»; Корабель М.Г. «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»
На даний момент на кафедрі підготовкою дисертаційних досліджень займаються аспіранти денної та заочної форм навчання, наукове керівництво якими здійснюється: д.ю.н., проф. Трубниковим В.М., д.ю.н., доц. Ященко А.М., к.ю.н., доц. Шинкарьовим Ю.В., к.ю.н., доц. Павленко Т.А., к.ю.н., доц. Плотніковою А.В.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 право

postheadericon Наукові видання

1

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право»

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ №15679-4142 ПР від 17.09.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р., наказ МОН № 1021«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Право» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: юридичні науки

ISSN 2312-1661 (Print), ISSN 2312-8984 (Online)

10Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Процевський Віктор Олександрович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Ждан Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002,м. Харків, вул. Чернишевська, 60.

Телефон: (057) 700-35-26

20spring.lusi@ukr.net                       30Останній випуск

 40Архів випусків                            50 Редакційна колегія 

60Керівництвa для авторів         70Етичні норми

 

 

postheadericon Наукові заходи

5 квітня 2019 року на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди кафедрою цивільно-правових дисциплін,господарського та трудового права юридичного факультету було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 90-річчю з дня народження член-кореспондентаНАПрН України,академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,доктора юридичних наук,професора, засновника української школи трудового права Процевського Олександра Івановича на тему»Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення».

5 апре