Архив рубрики «Наука»

postheadericon Аспірантура

Аспірантура

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права

На кафедрі цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права працює аспірантура зі спеціальності 081 «Право» за напрямами: трудове право, право соціального забезпечення. Протягом цього періоду керівництво написанням дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснювали: д.ю.н., проф. Процевський О.І., д.ю.н. Процевський В.О., к.ю.н., доц. Сприндис С.І., к.ю.н., доц. Коваленко О.О., к.ю.н., доц. Лисяк О.І.
Так, під науковим керівництвом:
— професора Процевського О.І. було захищено кандидатські дисертації: Гаврилюк О.В. (1998), Яковлєв В.В. (2003), Пурей М.М. (2003), Прудивус О.В. (2003), Солодовник Л.В.(2004), Гоц О.В.(2004), Пономаренко О.М.(2005), Коваленко О.О.(2006), Шабанов Р.І.(2006), Ждан М.Д.(2007), Гуцу С.Ф.(2007), Дергачов В.С.(2010), Селезень С.В.(2010), Колесник–Омельченко Т.В.(2010), Богославець С.В.(2010), Гордеюк А.О.(2010), Єрофеєнко Л.В.(2011), Красько Я.В.(2012), Лук’янчиков О.М.(2012), Прогонюк Л.Ю.(2013), Прийменко О.С.(2013), Іщенко Н.І.(2014), Полянський А.О.(2016), Тихонович Л.А.(2016) та ін.;
— професора Процевського В.О. було захищено кандидатські дисертації: Лисяк О.І.(2004), Головань Т.Г.(2007), Чумак О.О.(2011), Саєнко Ю.О.(2014);
— доцента Спринидса С.І. було захищено кандидатські дисертації: Яремчук О.В.(2005), Протопопова Я.С.(2011);
— доцента Лисяка О.І. було захищено кандидатські дисертації:  Кохан М.С.(2013);
— доцента Коваленко О.О. було захищено кандидатські дисертації: Новіков Д.О. (2013).

Кафедра кримінально-правових дисциплін

На кафедрі кримінально-правових дисциплін з 2001 року по теперішній час працює аспірантура зі спеціальності 081 «Право» за напрямом кримінальне право. Протягом цього періоду керівництво написанням дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснювали: д.ю.н., проф. Пінаєв А.О., д.ю.н., проф. Трубников В.М., к.ю.н., проф. Куц В.М., к.ю.н., доц. Шинкарьов Ю.В. Так, під науковим керівництвом:
— професора Трубникова В.М. було захищено чотири кандидатські дисертації: Шинкарьов Ю.В. «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування»; Павленко Т.А. «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні»; Саленков І.В. «Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі», Скакун О.Є. «Реалізація принципу справедливості в процесі призначення покарання у виді позбавлення волі»;
— професора Куца В.М. – було захищено три кандидатські дисертації: Ященко А.М. «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання»; Арманов М.Г. «Кримінальна відповідальність за примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань»; Плотнікова А.В. «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»;
— доцента Шинкарьова Ю.В. – було захищено три кандидатські дисертації: Мозгова В.А. «Громадські роботи як вид кримінального покарання»; Шевченко Д.А. «Принцип індивідуалізації покарання у кримінальному праві України»; Корабель М.Г. «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»
На даний момент на кафедрі підготовкою дисертаційних досліджень займаються аспіранти денної та заочної форм навчання, наукове керівництво якими здійснюється: д.ю.н., проф. Трубниковим В.М., д.ю.н., доц. Ященко А.М., к.ю.н., доц. Шинкарьовим Ю.В., к.ю.н., доц. Павленко Т.А., к.ю.н., доц. Плотніковою А.В.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 право

postheadericon Наукові видання

1

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право»

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ №15679-4142 ПР від 17.09.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р., наказ МОН № 1021«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Право» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: юридичні науки

ISSN 2312-1661 (Print), ISSN 2312-8984 (Online)

10Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Процевський Віктор Олександрович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Ждан Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002,м. Харків, вул. Чернишевська, 60.

Телефон: (057) 700-35-26

20spring.lusi@ukr.net                       30Останній випуск

 40Архів випусків                            50 Редакційна колегія 

60Керівництвa для авторів         70Етичні норми

 

 

postheadericon Наукові заходи

Юридичний факультет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення», присвячена 90-річчю член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової акадеії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського Олександра Івановича.
Конференція відбудеться 5 квітня 2019 року у м. Харкові на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, за адресою: м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29.

Завантажити інформаційний лист

02.02.2017 чергове засідання наукового гуртка з трудового права було присвячено обговоренню змін у трудовому законодавстві України у сфері оплати праці.16406953_271000519986795_4606831062963598091_n24.11.2016 відбулося чергове засідання наукового гуртка з трудового права. Із доповідями виступили студент 34 гр. Ю. Кривалов та студент 35 гр. Б.Сабельник. Доповіді, як і завжди, до речі, викликали неабиякий інтерес у аудиторії, що логічно призвело до жвавої дискусії щодо проблем правового регулювання питань випробування при прийнятті на роботу та скорочення робочого часу, зокрема у майбутньому Трудовому кодексі України.

29.09.2016 прошел правовой форум «Задачи права в современном обществе». Обсудили вопросы юридической практики, верховенства права, злоупотребления правом, проблемы назначения жилищных субсидий, социально-политическую ситуацию в Украине и мире. Огромная благодарность всем присутствующим и участвующим в дискуссиях Андрею Александровичу Полякову, Владимиру Ивановичу Горбаню, Жене Буцю, Денису Сигаю, Ивану Симоненко, Саше Рослякову, Кате Ерещенко, Глебу Шугаеву, Эльдару Багирову, Никите Могиленцу, Богдану Сабельнику.

13.09.2016 состоялось заседание кружка по трудовому праву. Тема обсуждения: статья Александра Ивановича Процевского «Функції трудового права в сучасних умовах господарювання».

aw4jXh90qE030.10.2015 на юридичному факультеті ХНПУ ім. Г.С. Сковороди відбувся 3-й круглий стіл на тему «Задачі прав в сучасному суспільстві». На засіданні круглого столу були вислухані доповіді Богдана Сабельника (25 гр.) на тему  «Проблема захисту прав ембріону згідно вітчизняного законодавства та міжнародної практики», Євгена Буця (37 гр.) на тему «Правове тлумачення категорії «умисел» у кримінальному праві України», Сніжани Ганачик (47 гр.) на тему «Антрополого-правова сутність категорії «сильне душевне хвилювання». На засідання круглого столу був запрошений та приймав активну участь в обговоренні доповідей к.ю.н., доц. Харківської державної академії культури О.С. Прийменко. У дискусії з природу означених доповідей також приймали участь студенти та викладачі юридичного факультету О.М. Лук’янчиков, Ю.В. Шинкарьов, Д.О. Новіков, Е. Багіров, О. Манзура, С. Кисельов та ін. У ході проведеного обговорення доповідей були зроблені висновки із природу стану та перспектив розвитку вітчизняного законодавства.

25.09.2015 на юридичному факультеті ХНПУ ім. Г.С. Сковороди відбувся 2-й круглий стіл на тему «Задачі прав в сучасному суспільстві». На засіданні круглого столу були вислухані доповіді Богдана Сабельника (25 гр.) на тему  «Проблема демократизації сучасного виборчого процесу в Україні», Умітджана Овезова (47 гр.) на тему «Питання попередження зґвалтування як найтяжчого злочину, який посягає на статеву свободу особи», Гасюк Карини (44 гр.) на тему «Питання удосконалення правового регулювання податкового законодавства з метою стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва». У дискусії з природу означених доповідей приймали участь студенти та викладачі юридичного факультету О.М. Лук’янчиков, В.О. Микитюк, Д.О. Новіков, К. Єрещенко, Є. Буць, О. Олійник, А. Шнайдер, В. Ландін, А. Какаджанов та ін. У ході проведеного обговорення доповідей були зроблені висновки із природу стану та перспектив розвитку вітчизняного законодавства.