Декабрь 2015

postheadericon Реквізити для сплати для навчання

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ (ГУРТОЖИТОК)
Оновлено на 2020 рік:
ХНПУ імені Г.С. Сковороди
61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29
UA388201720313201002201003639
ДКСУ м. Київ
Код банку: 820172
ПІБ студента, курс, факультет

postheadericon Юридична клініка

postheadericon Гуртожиток

Студенти юридичного факультету забезпечуються житловими приміщеннями у гуртожитку № 3 ХНПУ імені Г.С. Сковороди, який розташований за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, 50 (колишня назва: проспект 50-річчя ВЛКСМ, 50)

 

postheadericon Студентське самоврядування

Спілка студентів та молоді ХНПУ ім.Г.С.Сковороди у мережі Facebook

Спілка студентів та молоді ХНПУ ім.Г.С.Сковороди в Instagram

Склад спілки студентів та молоді факультету історії і права

Nichiporenko

В.О. голова спілки факультету – Нічіпоренко Дар`я

Maksimenko

Зам. голови спілки факультету – Максименко Альбіна

Sheiko

Науковий комітет – Шейко Ксенія

Segal

Спортивний комітет – Сегаль Артем

Apuhtina

Медіа комітет – Апухтіна Анастасія

Uhno

Культурно-художній комітет – Єлізавета Юхно

oboronova

Волонтерський комітет – Оборонова Дар‘я

postheadericon Документи для вступу

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил) та зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.
Заяви, подані на певну спеціальність до ХНПУ імені Г. С. Сковороди за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від  15 жовтня 2015 року № 1085.
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
У заяві вступники вказують спеціальність, факультет та форму навчання.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає в кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти). Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених III, X, XVIII Правил. ХНПУ імені Г. С. Сковороди встановив, що мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, складає 100 балів;
– медичну довідку за формою 086–о або її копію (оскільки університет належить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду).
– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил) (за наявності).
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 рік.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
– копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил) (за наявності).
– медичну довідку за формою 086-о або її копію;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V Правил прийому до університету, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

postheadericon Правила прийому

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України — http://mon.gov.ua
Український центр оцінювання якості освіти — http://testportal.gov.ua
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти — http://zno-kharkiv.org.ua
Електронний вступ — http://ez.osvitavsim.org.ua (сервіс працюватиме під час вступної кампанії)
Інформаційна система «Конкурс» — http://www.vstup.info

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В 2016 році (затверджені наказом МОН України від 15.10.2015 №1085 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796) + Додатки до Умов прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ХНПУ імені Г.С.Сковороди у 2016 році (затверджені на засіданні Вченої ради університету протоколом № 8 від 11.12.2015)

postheadericon Наукові видання

1

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право»

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ №15679-4142 ПР від 17.09.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р., наказ МОН № 1021«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Право» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: юридичні науки

ISSN 2312-1661 (Print), ISSN 2312-8984 (Online)

10Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Процевський Віктор Олександрович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Ждан Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002,м. Харків, вул. Чернишевська, 60.

Телефон: (057) 700-35-26

20spring.lusi@ukr.net                       30Останній випуск

 40Архів випусків                            50 Редакційна колегія 

60Керівництвa для авторів         70Етичні норми

 

 

postheadericon Наукові заходи

Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 94-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (31 березня 2023 року)
Матеріали IМіжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 93-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (31 березня 2022 року)
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року)
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року)
Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення», присвяченої 90-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (5 квітня березня 2019 року)
5 апре

 

postheadericon Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського

Історія кафедри

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота

postheadericon Кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу

Історія кафедри

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота