Март 2022

postheadericon Українські наукові журнали

Наукові журнали

Advanced Space Law Науково-дослідний інститут публічного права
Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансів
DICTUM FACTUM Державний університет інфраструктури та технологій
Lex portus Національний університет «Одеська юридична академія», Громадська організація «Морська асоціація «Святий Миколай»
Адміністративне право і процес
Київський національний університет імені Т. Шевченка
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Актуальні проблеми держави і права Національний університет «Одеська юридична академія»
Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська юридична академія», Південно-український центр гендерних проблем
Актуальні проблеми правознавства Тернопільський національний економічний університет
Альманах міжнародного права
Міжнародний гуманітарний університет
Альманах права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Актуальні проблеми міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Актуальні проблеми права: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Архів кримінології та судових наук Archives of Criminology and Forensic SciencesArchiv fur Kriminologie und forensische Wissenschaften Archives de criminology et de scieces judiciaires Архив криминологии и судебных наук Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України
Бюлетень з обміну досвідом роботи Міністерство внутрішніх справ України
Бюлетень Міністерства юстиції України
Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України
Вісник Академії адвокатури України
ТОВ «Академія адвокатури України»
Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право»
Академія митної служби України
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму Академія праці, соціальних відносин і туризму
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Ампаро (Вісник Запорізького національного університету) Юридичні науки
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вісник Конституційного Суду України Конституційний Суд України
Вісник кримінального судочинства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Правова єдність»
Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України
Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки Львівський торговельно-економічний університет
Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка
Вісник Львівського університету. Серія: юридична
Львівський національний університет імені Івана Франка
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право
Маріупольський державний університет
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Юридичні науки
Національний університет «Львівська політехніка»
Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Вісник Національної академії прокуратури України
Національна академія прокуратури України
Вісник Одеського національного університету. Правознавство Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України
Вісник пенітенціарної асоціації України Пенітенціарна асоціація України, Науково-дослідний інститут публічного права
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України
Національна академія правових наук України
Вісник Університету «Україна» (серія: Право)
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Право» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Знання європейського права Juris Europensis Scientia
(Вісник
Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»)

Національний університет «Одеська юридична академія»
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадськогосерія «Юридичні науки» Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Юридические науки» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Juridical Sciences» Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
Держава і право
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Держава та регіони Серія «Право» Класичний приватний університет
Державне будівництво та місцеве самоврядування Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права Громадська організація «Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»
Доступ до правосуддя у Східній Європі Access to Justice in Eastern Europe Центр досліджень східно-європейського права
Екологічне право України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ТОВ «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи»
Економіка та право. Экономика и право. Національна академія наук України,Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет
Економіка. Фінанси. Право ПАТ «Аудиторська фірма «Аналітик», ДВНЗ «Академія муніципального управління», Національна академія внутрішніх справ
Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава
Європейські перспективи European perspective ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Закон. Держава. Технологія Law. State. Technology Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Збірник праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Київський національний торговельно-економічний університет
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави
Національна академія Служби безпеки України
Інформація і право Науково-дослідний інститут інформатики і права, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Ірпінський юридичний часопис (Фінансове право) Університет державної фіскальної служби України (Науково-дослідний інститут фінансового права)
Історико-правовий часопис
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Конституційно-правові академічні студії Constitutional and legal academic studies ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Космічна наука і технологія Spase science and technology Національна академія наук України
Криміналістика і судова експертиза Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки» International Scientific Journal «Internauka». Series: «Juridical sciences» ТОВ «Фінансова Рада України», Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», ГО «Міжнародна академія освіти і науки»
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика)
Університет державної фіскальної служби України
Наука і правоохорона
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Наукове сходженняЮридичні науки ScienceRise: Juridical Science ПП «Технологічний центр», Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична)
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право Scientific Bulletin of Flight Academy. Series: Economics, Management and Law Національний авіаційний університет
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
Міжнародний гуманітарний університет
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
Національна академія внутрішніх справ
Науковий вісник публічного та приватного права Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права»
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law Научный вестник Сиверщины. Серия: Право Академія Державної пенітенціарної служби України
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Право
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія «Юридичні науки»)
Херсонський державний університет
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
Наукові праці МАУП ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Наукові записки. Серія: Право Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Наукові інновації та передові технології Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління»
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»
Національний авіаційний університет
Наукові праці Національного університету «Одеська національна юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія»
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
Науково-практичний журнал «Медичне право»
Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право», Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
Науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ
Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»
Наше право Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Нове українське право New Ukrainian Law Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
Питання боротьби зі злочинністю
Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
Підприємництво, господарство і право Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Правничий вісник Університету «Крок» ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»
Правничий часопис Донецького університету Донецький національний університет імені Василя Стуса
Право і Безпека
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Право і суспільство
Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права В. В. Сташиса»
Law. Human. Environment Право. Людина. Довкілля Національний університет біоресурсів і природокористування України
Право України НАПрН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Правова держава. Щорічник наукових праць Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Правова позиція Legal Position Університет митної справи та фінансів
Правове регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Правові горизонти Legal Horizons Сумський державний університет
Правові новели ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»
Право та інновації
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
Право.ua Law.ua Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, Харківський національний університет внутрішніх справ
Правова держава Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Правовий часопис Донбасу Донецький юридичний інститут МВС України
Право та державне управління Класичний приватний університет, Запорізька торгово-промислова палата
Приватне право і підприємництво Частное право и предпринимательство Privat Law and Business Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака
Приватне та публічне право Private and public law Сумський національний аграрний університет
Прикарпатський юридичний вісник
Національний університет «Одеська юридична академія»
Проблеми законності Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності Донецький юридичний інститут МВС України
Публічне право Публичное право Public Law ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Всеукраїнська громадська організація «Майбутнє країни»
Слово Національної школи суддів України
Національна школа суддів України
Соціальне право Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Соціально-правові студії Social&Legal Studios Львівський державний університет внутрішніх справ
Соціологія права
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи»
Судова апеляція
Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Судова та слідча практика в Україні Judicial and Investigative Practice in Ukraine Херсонський державний університет
Теорія і практика інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Український часопис конституційного права Ukrainian Journal of Constitutional Law Львівський національний університет імені Івана Франка, ТОВ «Редакція журналу «Український часопис конституційного права», ГО «Центр конституційних ініціатив»
Український часопис міжнародного права
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», ТОВ «Юридична фірма «Проксен»
Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права, Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України
Філософські та методологічні проблеми права
Національна академія внутрішніх справ
Філософія права і загальна теорія права
Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»
Цивілістична процесуальна думка Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Часопис Київського університету права
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України
Часопис цивілістики
Національний університет «Одеська юридична академія»
Часопис цивільного і кримінального судочинства Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. Корецького НАН України
Честь і закон Національна академія Національної гвардії України
Юридика Juridica Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Юридична наука
ЗАТ «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
Юридична психологія
Національна академія внутрішніх справ МВС України
Юридична Україна Юридическая Украина Legal Ukraine Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН, ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер»
Юридичний бюлетень Юридический бюллетень Law Bulletin Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської області, Одеський державний університет внутрішніх справ
Юридичний вісник. Юридический вестник. Law herald Національний університет «Одеська юридична академія»
Юридичний журнал «Право України»
Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ