Архив автора

postheadericon Науковий гурток з кримінально-правових дисциплін

 

11 жовтня 2021 року відбулося друге у цьому навчальному році засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. Доповідачем виступила студентка 34 групи Ксенія Гончаренко з доповіддю на вельми актуальну тему: Торгівля людьми: проблеми кваліфікації. З огляду на складність теми були підняті та обговорювалися питання не лише проблем кваліфікації торгівлі людьми, а й проблематика причин та умов вчинення даного злочину. Особливу зацікавленість викликало питання пошуку шляхів можливої протидії торгівлі людьми та перспективи міжнародної співпраці у запобіганні цього злочину. Тема доповіді викликала жвавий інтерес не лише серед студентів, а й серед аспірантів кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу, які долучилися до засідання гуртка та прийняли участь у обговоренні.

kpgurt212

08 вересня 2021 року відбулося перше, у цьому навчальному році, засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. Було визначено графік та порядок роботи. Окреслено перспективні напрямки майбутніх досліджень: Незаконний обіг зброї в Україні: проблеми кримінальної відповідальності (Даниленко Марія); Проблеми розмежування кримінальних правопорушень проти власності (Долмат Данило); Торгівля людьми: проблеми кваліфікації (Гончаренко Ксенія); Довічне позбавлення волі чи смертна кара: аргументи за та проти (Нічіпоренко Дар‘я).

gurt

postheadericon Цуварев Олексій Феліксович

Tsuvarev

Цуварев Олексій Феліксович

Тема дослідження: Соціальна функція трудового права

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Новіков Денис Олександрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямком

1. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Погляд магістрів на роль права в реформуванні економіки. 2018. Вип.9. С. 215-222.

2. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 50‐річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). Харків : Право, 2019. С. 665-658.

3. Цуварев О.Ф. Категорія «якість життя» у контексті соціальної політики держави. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 182-185.

4. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 31, 2020 р. С. 99-106.

5. Цуварев О.Ф. Соціальна функція трудового права як практичний вираз ідеї соціальної справедливості. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доповідей та наукових повідомлень учасників X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9 жовтня 2020 року). Харків : Право, 2020. С. 434-437.

6. Цуварев О.Ф. Роль держави в регулюванні трудових відносин в умовах сучасної світової кризи. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 26-27 листопада 2020 року). Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. 268-270.

7. Цуварев О.Ф. Соціальна функція у системі функцій трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 204-206.

postheadericon Фатєєв Ярослав Володимирович

fateev

Фатєєв Ярослав Володимирович

Тема дослідження: Свобода волі працівника й роботодавця при зміні трудового договору

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Олена Олександрівна Коваленко

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Фатєєв Я.В. Окремі питання правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, спричинену незаконним звільненням з роботи працівника. «Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки». Випуск XXIII: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання».  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.  С.256-258.

2. Фатєєв Я.В. Грейдингова система оплати праці як альтернативна система оплати праці в Україні в умовах ринкової економіки. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.  В 2-х томах. Том 2. К.:, 2018. С.142-143.

3. Фатєєв Я.В. Окремі проблеми співвідношення норм моралі та норм права у п.3 ст.41 КЗпП України. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», 5 грудня 2019 року. Полтава. 2019. С .139-141.

4. Фатєєв Я.В. Загальна характеристика свободи волі сторін трудового договору при його зміні. Тези доп. та наук. повідомл. Учасників X Міжнародної науково-практичної конференції Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист (м. Харків, 9 жовтня 2020р.). За ред.: О.М. Ярошенка.  С.428-430.

4.Фатєєв Я.В. «Свобода волі сторін трудового договору при його зміні як категорія, що виступає провідником до стабільності трудових правовідносин». Збірник наукових праць. Серія Право,  ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2020.  Вип. 32. С.40-45.

5. Фатеев Я.В. Соціальний діалог як засада побудови стабільних трудових відносин. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року).  Харків, 2021.  С. 201-203.

6. Melnyk K., Tsesarsky F., Zhdan M., Vlasenko M., Fatieiev Y. Distance work and its significance in terms of quarantine restrictions aimed at preventing the spread of the covid-19. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss 1. P. 1–8.

postheadericon Григор’єва Ірина Володимирівна

Grigorieva

Григор’єва Ірина Володимирівна

Тема дослідження: Юридичний механізм регулювання гнучких умов трудового договору

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Новіков Денис Олександрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1.Новіков Д.О., Григор’єва І.В. Взаємозв’язок соціальної функції трудового права та соціального діалогу при розв’язанні проблем гнучкого регулювання праці. Збірник наукових праць. Серія Право, Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2021. Вип. 34.
2. Григор’єва І.В. Перспективи правового регулювання нефіксованого робочого часу як гнучкої умови трудового договору. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. С. 159-160.
3. Григор’єва І.В. Дефініція нульового режиму робочого як гнучкої умови трудового договору. Юридичний бюлетень. Вип. 13. 2020. С. 71-77.
4. Григор’єва І.В. Щодо дефініції нульового режиму робочого часу. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист. Х Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 9 жовтня 2020 року). Харків: Право. 2020. С. 347-350.
5. Григор’єва І.В. Трудо-правовий статус керівника-засновника підприємства. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвяч. 50-річчю створення каф. труд. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). Харків : Право, 2019. С. 401-403.

postheadericon Ревякін Максим Олександрович

Reviakin M

Ревякін Максим Олександрович

Тема дослідження: Правове регулювання праці та соціального забезпечення засуджених до позбавлення волі

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Новіков Денис Олександрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1.Ревякін М.О. Стан виконання в україні рекомендацій щодо трудових прав засуджених, визначених європейськими пенітенціарними правилами. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл. учасників ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) / [уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2021. С. 241-244.

2. Новіков Д.О., Ревякін М.О. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі засобами трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. С. 131-132.

3. Ревякін М.О. Особливості правового регулювання забезпечення харчування засуджених. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 26-27 лютого 2021 року). Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 2021. С. 170-173.

4. Ревякін М.О. Зміст права на працю засуджених в контексті практики Європейського Суду з прав людини. Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 20 грудня. 2020 року). Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2020. Том № 2. С. 111-112.

postheadericon Потабенко Лариса Вікторівна

Потабенко Лариса Вікторівна

Назва дисертації: Бідність і малозабезпеченість як види соціального ризику

Науковий керівник: Москаленко Олена Вячеславівна

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.055, Харківський національний університет внутрішніх справ

Професійна траєкторія: суддя Обухівського районного суду Київської області.

postheadericon Єна Ігор Олександрович

Ena

Єна Ігор Олександрович

Тема: Покарання та його призначення за злочини проти основ національної безпеки України

Науковий верівник: Шинкарьов Ю.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.044, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Професійна траєкторія: начальник слідчого відділу УСБУ України в Дніпропетровській області.

postheadericon Магаррамлі Етібар

Магаррамлі1

Магаррамлі Етібар

Тема: Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні

Науковий керівник: Марченко В.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.052 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.

postheadericon Гагун Андрій Аналолійович

gugun

Гагун Андрій Аналолійович

Тема: Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов’яковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві

Науковий керівник: Москаленко О.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Професійна траєкторія: партнер-адвокат Адвокатського об’єднання «Полехін і партнери»

postheadericon Попій Дмитро Сергійович

Попій Дмитро Сергійович

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Шинкарьов Ю.В.
Тема: Призначення покарання за незакінчений злочин в кримінальному праві України.
Місце захисту: Харків, ХНУВС. 2019 р.
Працює: Харківська область, Місцева Прокуратура, прокурор місцевої прокуратури