Сентябрь 2021

postheadericon Григор’єва Ірина Володимирівна

Grigorieva

Григор’єва Ірина Володимирівна

Тема дослідження: Юридичний механізм регулювання гнучких умов трудового договору

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.О. Коваленко

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1.Новіков Д.О., Григор’єва І.В. Взаємозв’язок соціальної функції трудового права та соціального діалогу при розв’язанні проблем гнучкого регулювання праці. Збірник наукових праць. Серія Право, Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2021. Вип. 34.
2. Григор’єва І.В. Перспективи правового регулювання нефіксованого робочого часу як гнучкої умови трудового договору. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. С. 159-160.
3. Григор’єва І.В. Дефініція нульового режиму робочого як гнучкої умови трудового договору. Юридичний бюлетень. Вип. 13. 2020. С. 71-77.
4. Григор’єва І.В. Щодо дефініції нульового режиму робочого часу. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист. Х Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 9 жовтня 2020 року). Харків: Право. 2020. С. 347-350.
5. Григор’єва І.В. Трудо-правовий статус керівника-засновника підприємства. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвяч. 50-річчю створення каф. труд. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). Харків : Право, 2019. С. 401-403.

postheadericon Ревякін Максим Олександрович

Reviakin M

Ревякін Максим Олександрович

Тема дослідження: Правове регулювання праці та соціального забезпечення засуджених до позбавлення волі

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Новіков Денис Олександрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1.Ревякін М.О. Стан виконання в україні рекомендацій щодо трудових прав засуджених, визначених європейськими пенітенціарними правилами. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл. учасників ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) / [уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2021. С. 241-244.

2. Новіков Д.О., Ревякін М.О. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі засобами трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. С. 131-132.

3. Ревякін М.О. Особливості правового регулювання забезпечення харчування засуджених. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 26-27 лютого 2021 року). Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 2021. С. 170-173.

4. Ревякін М.О. Зміст права на працю засуджених в контексті практики Європейського Суду з прав людини. Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 20 грудня. 2020 року). Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2020. Том № 2. С. 111-112.

postheadericon Потабенко Лариса Вікторівна

Потабенко Лариса Вікторівна

Назва дисертації: Бідність і малозабезпеченість як види соціального ризику

Науковий керівник: Москаленко Олена Вячеславівна

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.055, Харківський національний університет внутрішніх справ

Професійна траєкторія: суддя Обухівського районного суду Київської області.

postheadericon Єна Ігор Олександрович

Ena

Єна Ігор Олександрович

Тема: Покарання та його призначення за злочини проти основ національної безпеки України

Науковий верівник: Шинкарьов Ю.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.044, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Професійна траєкторія: начальник слідчого відділу УСБУ України в Дніпропетровській області.

postheadericon Магаррамлі Етібар

Магаррамлі1

Магаррамлі Етібар

Тема: Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні

Науковий керівник: Марченко В.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.052 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.