Архив рубрики «Структура»

postheadericon Поляков Андрій Олександрович

PoliakovПоляков Андрій Олександрович, к.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри

GoogleАкадемія

Відповідність

Тема дисертації: «Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти»

Викладає навчальні дисципліни: Основи законодавства про освіту, Основи юридичної клінічної практики, Порівняльне правознавство, Основи права Європейського Союзу, Методика викладання правових дисциплін

postheadericon Нечитайленко Анатолій Олександрович

Nechitailenko A

Нечитайленко Анатолій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент

GoogleАкадемія

Відповідність
Підтвердження

Наукові інтереси: сучасні теоретико-правові погляди на сутність, призначення та розвиток держави і права; сутність та проблеми здійснення публічного адміністрування в Україні; проблеми законодавства України про адміністративні правопорушення те його реалізації; сучасні тенденції правового регулювання юридичної відповідальності у сфері публічної служби; проблеми адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки України.

Громадська та інша зовнішня діяльність: член Національної асоціації адвокатів України з 1996 року; консультування з питань проведення наукових і науково-методичних досліджень викладачами відділення «Правознавство» Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу (Договір про наукове консультування від 28 серпня 2017 року).

Досвід практичної роботи: надання адвокатських послуг протягом 25 років (Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 652 від 13.03.1996 року).

Навчальні курси за ОП Бакалавра: теорія права; фінансове право; податкове право.

postheadericon Публікації (Шевченко Лариса Анатоліївна)

Монографія

Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин : Монографія. Харків : Юрайт, 2017. 192 с.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або WebofScienceCoreCollection

S. Drobyazko, R. Blahuta, V Gurkovskyi, V Marchenko, L. Shevchenko.Peculiarities of the Legal Control of Cryptocurrency Circulation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 6.

Публікації у міжнародних фахових виданнях

Тихонович Л. А. Требования профессиональной этики как форма взаимодействия норм права и норм морали. Legeasi viata : revista stiintifico-practica. Chisinau, 2013. Nr. 12/4 (264). С. 162–165.

Публікації у фахових виданнях України

1. Тихонович Л. А.До проблеми визначення поняття юридичної відповідальності.Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2009. Випуск 12. С. 126–133.
2. Тихонович Л. А.Поняття соціальних норм та їх ознаки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2011. Вип. 16. С. 24–30.
3. Тихонович Л. А.Правове виховання громадян як форма взаємодії норм права та норм моралі. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2011. Вип. 17. С. 35–40.
4. Тихонович Л. А.Зловживання правом у сфері трудових відносин як моральна проблема. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2012. Вип. 18. С. 19–27.
5. Тихонович Л. А.Аморальний проступок та правові наслідки його здійснення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2013. Випуск 23. Ч. ІІ. Т. 2. С. 44–48.
6. Тихонович Л. А. Питання взаємодії права і моралі в історії юридичної думки (др. пол. ХІХ – поч. ХХ століття). Молодий вчений. Науковий журнал. 2018. № 1 (53). С. 119–122.
7. Тихонович Л. А. Сутність та значення принципу автономії волі в міжнародному приватному праві. Молодий вчений. Науковий журнал. 2019. № 4 (68). С. 165–168.

Тези наукових доповідей

1. Тихонович Л. А. Взаємодія норм права і норм моралі у трудових відносинах. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених «» (4-5 листопада 2010 р., м. Харків) / За заг. ред. акад. Прокопенка І. Ф. Харків : ХНПУ, 2010. С. 70–71.
2. Тихонович Л. А. До визначення поняття соціальних норм. Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23–24 лютого 2011 р. Харків : у 4-х т. ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. Т. 4. С. 84–85.
3. Тихонович Л. А. Сутність поняття правового регулювання трудових відносин. Актуальні питання сучасної юридичної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 05–06 жовтня 2011 р. Київ : у 2-х томах. Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011. Т. 2. С. 20–22.
4. Тихонович Л. А. До проблеми визначення особливостей трудових відносин. Роль права у забезпеченні законності та правопорядку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11–12 жовтня 2011 р. Запоріжжя : у 2-х ч. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. Ч. 2. С. 16–19.
5. Тихонович Л. А. Місце норм права і норм моралі в системі соціальних норм. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали VIII науково-практичної конференції молодих учених (17–18 жовтня 2011 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2011. С. 58–59.
6. Tihonovich L. SpecificsofmodernUkrainianlabourrelations. Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених : Збірник тез доповідей та наукових повідомлень конференції (5 квітня 2012 р. м. Харків) / За заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків : Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», 2012. С. 98–99.
7. Тихонович Л. А. Аморальний вчинок та правові наслідки його здійснення. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали Х науково-практичної конференції молодих учених (24–25 жовтня 2013 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2013. С. 94–95.
8. Тихонович Л. А. Вплив норм моралі на норми права у сфері праці. Методологія сучасних наукових досліджень: Матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих учених (11–12 листопада 2014 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2014. С. 43–44.
9. Тихонович Л. А. Вплив норм моралі на норми права у сфері праці. Методологія сучасних наукових досліджень: Матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих учених (11–12 листопада 2014 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2014. С. 43–44.
10. Шевченко Л. А. Взаємодія норм права та норм моралі у правовому вихованні студентів : Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків (Харків, 27–29 травня 2020 р.) за заг. ред. Л. О. Радченко. Харків : інтернет-видання ХТЕККНТЕУ, 2020. С. 82–85.
11. Шевченко Л. А. Окремі питання реформування харчового законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу. Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до вимог ЄС : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2020 р., м. Харків) / За загальною редакцією Л. О. Радченко. Харків: інтернет-видання ХТЕККНТЕУ. 2020. С. 56–57.

Навчально-методичні публікації

1. Ісмайлов К. Ю., Тихонович Л. А., Литвтненко Т. А. Довідник юридичних термінів. Харків : Лідер, 2017. 208 с.
2. Тихонович Л. А. Юридична деонтологія : конспект лекцій. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. 136 с.

postheadericon Шевченко Лариса Анатоліївна

tihonovich

Шевченко Лариса Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: взаємодія норм права і норм моралі; професійна етика юриста; справедливість як правова цінність

Публікації

GoogleАкадемія
Orcid

Міжнародне стажування: Науково-педагогічне стажування на тему: «Сучасні тенденції в юриспруденції в ЄС» (м. Бидгощ, Польща) з 8 по 12 жовтня 2019 року, 6 кредитів ECTS(180 год.)

Громадська та інша зовнішня діяльність: Член Союзу юристів України ( посвідчення №1152)

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Юридична деонтологія, Історія держави і права, Міжнародне приватне право
Навчальні курси за ОП Магістра: Верховенство права

postheadericon Ждан Микола Дмитрович

zhdanЖдан Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: проблеми правового регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції; проблеми правового регулювання відсторонення працівника від роботи; проблеми правового регулювання соціального діалогу; проблеми пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників;питання господарсько-правових засобів державного регулювання економіки в Україні; проблеми співвідношення норм матеріального та процесуального права досудового врегулювання господарських спорів; питання щодо набуття права на заняття адвокатською та нотаріальною діяльністю; проблеми процесуального положення захисника у кримінальному провадженні.

GoogleАкадемія
Orcid
Відповідність / Підтвердження

Підвищення кваліфікації: з 27.01.2021 до 29.01.2021 р. у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), ХVІII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті» (15 годин – 0,5 ЕСТS).

Міжнародне стажування: з 17.04.2018 р. до 24.04.2018 р. у Балтійській Міжнародній академії (м. Рига, Латвія), RIGA LEGAL UPGRADE 2018; (24 години, 18 – аудиторних годин, 6 – самостійна робота). Сертифікат №40 від 21.03.2018 р.

Наукове керівництво

Сайченко Яна Василівна

Козир Валентин Олександрович

Лиманський Павло Павлович

Навчальні курси за ОП бакалавра «Господарське право»
Навчальні курси за ОП магістра: «Правові основи діяльності адвокатури».

postheadericon Новіков Денис Олександрович

Новіков Денис Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент

Academia.edu ResearchGate
GoogleАкадемія
Orcid
Scopus
Відповідність / Підтвердження

 

postheadericon Гоц-Яковлєва Ольга Василівна

GotsГоц-Яковлєва Ольга Василівна, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: трудове право, право соціального забезпечення

GoogleАкадемія

Orcid

Громадська та інша зовнішня діяльність: членкиня Асоціації правників України та ГО «Благосвіт»

Наукове керівництво

Тіщенко Ілля Ігорович. «Медіація як альтернативний спосіб вирішення трудових спорів (конфліктів)».

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Проблеми захисту трудових прав.
Навчальні курси за ОП Магістра: Ґендерно-правові студії, Правові основи надання соціальної допомоги.
Навчальні курси за ОП Доктора філософії: Правовий механізм забезпечення права на соціальний захист.

postheadericon Пономаренко Оксана Михайлівна

PonomarenkoПономаренко Оксана Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: Договірне регулювання приватних відносин, договір як джерело правового регулювання, теорія сімейного договору, захист цивільних прав та інтересів, право спільної власності, соціальне забезпечення сімей з дітьми

GoogleАкадемія
Orcid

Відповідність

Підвищення кваліфікації: 13-18 січня 2020 року НАПН України за програмою «Новітні методики викладання галузевих юридичних дисциплін» за програмою «Методика викладання приватного та публічного права», загальний обсяг програми 2 кредити ЄКТС (60 годин). Сертифікат серія 01 00065028/000057-20. 3-6 листопада 2020 року Київський регіональний центр НАПН України за програмою «Методика викладання галузевих юридичних дисциплін приватно-правового сегменту» (1 кредит ЄКТС 30 годин). Сертифікат серії АА 20063497/000021-20

Громадська та інша зовнішня діяльність: член ГО «Харківське юридичне товариство»

Тема докторського дослідження: Теоретичні проблеми правового регулювання сімейних відносин

Наукове керівництво
Коршун О. Т. «Захист авторських та суміжних прав в мережі Інтернет»
Гелашвілі А. Г. «Договірне регулювання аліментних відносин»

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Основи римського приватного права, Цивільне право. Частина перша
Навчальні курси за ОП Доктора філософії: Проблеми правового регулювання приватних та публічних відносин

postheadericon Лисяк Олександр Іванович

LysiakЛисяк Олександр Іванович, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: аграрне право, земельне право, екологічне право, водне право, природоресурсне право, трудове право, господарське право.

GoogleАкадемія
Orcid

Підвищення кваліфікації: 02.05.2018 р. – 29.05.2018 р. кафедра трудового, аграрного, екологічного права та соціального захисту населення Харківський економіко-правовий уніерситет (свідоцтво № 10/18).

Громадська та інша зовнішня діяльність: голова первинної виборної профспілкової організації ХНПУ ім. Г.С. Сковороди на юридичному факультеті; з 29.11.2018 р. № 1226 — член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»

Навчальні курси за ОП Бакалавра: аграрне право, земельне право, екологічне право

postheadericon Сприндис Сергій Іванович

SprindisСприндис Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: цивільне право, договірне право

Orcid

Міжнародне стажування: Науково-педагогічне стажування у Гуманітарному природничому університеті м. Сандомір (Республіка Польша) 3 11 по 15 червня 2018 року.

Громадська та інша зовнішня діяльність: Член Асоціації правників України (картка члена № 6746).

Практичний досвід роботи: юридична фірма «ДІЯ» 1995-2019, представництво в суді.

Наукове керівництво:
Китайгородська В.В. «Особливості трудового договору посадових осіб органів місцевого самоврядування».

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Цивільне право України (частина друга).