Апрель 2016

postheadericon Публікації Д.О. Новіков

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

2021 — Melnychuk N., Novikov D., Reznik N. Provision of Gender Equality by Non-Governmental Human Rights Organizations in Ukraine. In: Alareeni B., Hamdan A., Elgedawy I. (eds) The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries. ICBT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 194. Springer, Cham.

2020 — Denys O. Novikov, Oleh M. Lukianchykov, Vasyl O. Mykytyuk. The impact of a salary level and the legal mechanism for its regulation on the work efficiency of health care workers. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2, DECEMBER 2020. P. 2821-2826

2020 — Moskalenko O., Novikov D. The Level of Scope and Content of Teaching Gender-related Issues at Training Lawyers in Ukrainian Higher Education Institutions Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Vol. 12. 07-Special Issue. P. 390-396

Публікації у міжнародних фахових виданнях

2020 — The Principle of Solidarity In the Sense of Exercising the Right to Social Dialogue In the Conditions of Globalization (у співавторстві з О.В. Москаленко)

2018 — Регулирование отношений по применению нестандартной занятости международным коллективным договором (у співавторстві з Р.І. Шабановим)
2017 — Отмена регулятивной функции оплаты труда – тенденции экономизации трудового права
2016 — Что и кому гарантирует гарантийная функция материальной ответственности (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)

2013 — Правовое регулирование труда в сфере медицинской деятельности Врачебным уставом 1905 г.

Публікації у фахових виданнях України

2020 — Прекаріат як суб’єкт трудоправового захисту (у співавторсті з В.В. Ландіним)
2020 — Цивілістичний характер змін у Кодексі Законів про працю України, пов’язаних із впровадженням правового регулювання дистанційної роботи (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2020 — Законопроєкт «Про працю» (№ 2708): подальша прекаризація українських робітників та вплив на виконання Україною умов Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом
2019 — Правові аспекти протидії насильству на роботі (мобінгу) (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2017 — Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2017 — Проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації
2017 — Політико-правові аспекти реформування трудового права Франції
2017 — Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення (у співавторстві з Р.І. Шабановим)
2017 — Економізація трудового права — тенденції та виклики
2017 — Legal regulation of medical activity in Russian Empire by Medical Charter
2016 — Перспективи дослідження теорії безумовного основного доходу наукою трудового права
2016 — Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією
2016 — Historical models and legal regulation of health care practive in Kievan Rus
2015 — Праця в інформаційному суспільстві: висновки для трудового права
2015 — О порядке возложения на работника ограниченной материальной ответственности (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2015 — Важкий вибір вітчизняного трудового права між перегонами на дно та збережнням принципу in favorem
2015 — Pluralitas non est poneda sine necessiate або місце теорій прекаріату у науці трудового права
2014 — Щодо обумовленості правового регулювання охорони праці у галузі юриспруденції
2014 — Штраф як вид дисциплінарного стягнення: веління часу чи черговий прояв концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві
2014 — Феномен гнучкості трудового права у соціальній філософії (у співавторстві з А.І. Жуковою)
2014 — Сучасне розуміння догани як засобу дисциплінарного впливу

Тези наукових доповідей

2021 — Historical and legal origins of establishing the right to work in the Constitution of Ukraine
2021 — Ґендерна проблематика в освітніх програмах за спеціальністю 081 «Право»
2021 — Правове регулювання нульового робочого часу в Україні і Туреччині
2021 — Використання герменевтики для уникнення «передрозуміння» при дослідженні сучасних трудо-правових явищ
2021 — Вчення О.І. Процевського про ефективність дій норм трудового права (у співавторстві з В.О. Процевським)
2021 — Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі засобами трудового права (у співавторстві з М.О. Ревякіним)
2020 — Роль неурядових правозахисних організацій у забезпеченні гендерної рівності
2020 — Вплив рівня заробітної плати та правового механізму її регулювання на ефективність праці медичних працівників (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим та В.О. Микитюком)
2020 — Філософській вимір концепції «безумовного базового доходу»
2020 — Кластерна система розвитку територій: ризики прекарізації населення
2020 — Міжнародна рамкова угода як інструмент забезпечення трудових стандартів
2020 — Вимоги Угоди про Асоціацію щодо трудових стандартів та рівень їхнього виконання
2020 — Значення професійних спілок у забезпеченні гідної оплати праці в умовах пандемії (у співавторстві з А.С. Зубковим)
2020 — Прекарізація українських трудящих: тенденція підтверджена урядовим законопроєктом «Про працю»
2020 — Правовий механізм оплати праці в умовах прекарізації трудящих (у співавторстві з А.С. Зубковим)
2019 — Про перспективи трудового права у гіг-економіці (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2019 — Трудовое право в цифровой экономике риски и преспективы
2019 — Правовий захист від мобінгу суб’єктів трудових відносин
2018 — Чи потрібен трудовому праву ненормований робочий час?
2018 — Психологічні особливості вирішення трудових спорів
2017 — Щодо права роботодавця покладати на працівника обмежену матеріальну відповідальність (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2017 — Правові засади укладення міжнародних колективних договорів
2017 — Ортодоксальність як фундаментальна складова доктрини трудового права
2017 — Навчання роботі з реєстром судових рішень як необхідний елемент підготовки майбутніх юристів (у співавторстві з О.О. Коваленко)
2017 — Міжнародний колективний договір як джерело трудового права
2016 — О права работодатели налагать на работника ограниченную материальную отвественность (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2016 — Зміни у Кодексі законів про працю від 17.05.2016 — чергове підсилення хазяйської влади роботодавця та зменшення захисту працівників від звільнення
2016 — Вплив «перегонів на дно» на трудове право як соціально орієнтовану галузь права
2015 — Що і кому гарантує гарантійна функція матеріальної відповідальності (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2014 — Штраф як вид дисциплінарного стягнення – черговий прояв поширення концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві

Науково-популярні публікації

2020 — Пригноблення пригноблених: парадокси законопроєкту «Про працю»
2019 — Мобінг поза законом: як протидіяти насильству на роботі
2018 — Три фантоми українського трудового права
2017 — Цифрові технології на сторожі інтересів роботодавця за проектом Трудового кодексу України
2017 — Трудовий кодекс: компроміс можливий?

Підручники, навчальні посібники

2020 — Юридична аргументація та правова герменевтика (у співавторстві з А.І. Жуковою)
2019 — Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим та А.І. Жуковою)
2019 — Правознавство (профільний рівень) підручник для 11 класу (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим, К.Ю. Кареловим, В.Т. Машикою)
2018 — Правознавство (профільний рівень) підручник для 10 класу (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим, К.Ю. Кареловим, В.Т. Машикою)
2017 — Трудове процесуальне право