postheadericon Історія факультету

historІсторія створення юридичного факультету в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди розпочалась у 1994 р., коли було отримано ліцензію від МОН України для здійснення підготовки юристів за спеціальністю «Право». Навчальний процес здійснював соціально-економічний факультет, який було створено у лютому 1994 р. Цей факультет у 1995 р. був трансформований в Інститут економіки і права, до якого входили соціологічний, психологічний, економічний та юридичний факультети. З 1996 р. в Інституті економіки і права залишились економічний та юридичний факультети, а соціологічний та психологічний факультети виділились в окремі підрозділи.

Директором Інституту економіки і права з 1995 р. по 2002 р. був Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олександр Іванович Процевський.

158З 1997 р. і до цього часу деканом юридичного факультету є кавалер орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність та професіоналізм», доктор юридичних наук, професор Віктор Олександрович Процевській. З 2002 р. по 2015 р. В.О. Процевський очолював Інститут економіки і права.

У перші роки існування юридичного факультету в його науково-педагогічному складі працювали провідні фахівці у галузі права, такі як академіки Академії правових наук України: В.Д. Гончаренко, А.О. Пінаєв, А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, Ю.М. Тодика, В.І. Тютюгін; член-кореспондент НАПрН України М.М. Сібільов, професори А.Ф. Волобуєв, Л.К. Маймескулов, О.П. Рябченко та інші визначні постаті у сфері юридичної науки.

Поступово на юридичному факультеті була налагоджена активна та ефективна робота із підготовки власних науково-педагогічних кадрів, які мали змогу проводити власні наукові дослідження у межах функціонуючої аспірантури та докторантури зі спеціальності 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення». Тоді ж на юридичному факультеті О.І. Процевським була заснована наукова школа трудового права, яка наразі очолюється В.О. Процевським. Наукова школа трудового права юридичного факультету забезпечила підготовку на факультеті 47 кандидатів юридичних наук та 7 докторів юридичних наук.

З 2001 р. на юридичному факультеті діє аспірантура за спеціальністю 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право», після закінчення якої науковий ступінь кандидата юридичних наук отримали більше 15 випускників.

З 2017 р. юридичний факультет здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

З 1999 р. для опублікування результатів наукових досліджень на юридичному факультеті було створено фаховий збірник наукових праць у галузі юридичної науки, рекомендований ВАК Україні, який має назву «Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Право»». У 2020 р. фаховий збірник факультету увійшов до категорії Б фахових видань.

За час свого існування юридичний факультет забезпечив якісну підготовку більше 15 тис. бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Право».
Сьогодні діяльність юридичного факультету спрямована на підготовку юристів за напрямом «Право» 081 та економістів за напрямом «Економіка» 051 за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

Юридичний факультет складається з чотирьох кафедр.

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права була заснована у 1997 р., коли на юридичному факультеті ХНПУ ім. Г.С. Сковороди у результаті реорганізації сектора права була створена кафедра цивільно-правових дисциплін та трудового права. У перші десятиліття існування кафедри її очолювали д.ю.н., професор О.І. Процевський та д.ю.н., професор В.О. Процевський. З 2016 р. завідувач кафедри – д.ю.н., професор Москаленко Олена В’ячеславівна.

Кафедра державно-правових дисциплін і міжнародного права була утворена наказом ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 1 листопада 2005 року на основі об’єднання двох кафедр юридичного факультету: кафедри державно-правових дисциплін, створеної у 2001 році на основі реорганізації кафедри історико-правових дисциплін і кафедри міжнародно-правових дисциплін, створеної у 2003 році. У перші роки існування кафедри її очолював д.п.н., професор А.В. Губа. З 2016 р. по 2020 р. завідувачем кафедри був к.і.н., доцент Горбань Володимир Іванович. З 2021 р. завідувачем кафедри є к.ю.н., доцент Головань Тетяна Георгіївна.

Кафедра кримінально-правових дисциплін створена в жовтні 1997 року. Її першим керівником був д.ю.н., професор А.О. Пінаєв. З 2010 року завідувач кафедри – к.ю.н., доцент Шинкарьов Юрій Вікторович.

Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку була створена в 1991 році на базі загальноуніверситетської кафедри політичної економії. Довгі роки кафедру економічної теорії очолював ректор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, д.п.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України І.Ф. Прокопенко. З 2018 р. завідувач кафедри – к.е.н., доцент Соляр Вікторія Василівна.

Навчальний процес на трьох правничих та одній економічній кафедрах забезпечується висококваліфікованим науково-викладацьким складом з числа фахівців – докторів і кандидатів наук (один д.п.н., шість д.ю.н., двадцять один к.ю.н., шість к.е.н., вісім к.п.н.), професорів та доцентів. Більшість науково-викладацького складу юридичного факультету поєднує викладацьку та наукову діяльність із роботою за фахом в органах державної влади, приватних підприємствах, адвокатурі, нотаріаті, громадських організаціях. Науково-викладацький склад юридичного факультету систематично підвищує власну професійну кваліфікацію шляхом проходження міжнародного стажування, участі в програмах міжнародних організацій із удосконалення фахових знань, конференціях, семінарах, тренінгах зі спеціальності. Викладачі юридичного факультету є постійними членами журі обласних та всеукраїнських шкільних олімпіад з права.

Навчальний процес здійснюється на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних технічних засобів, Інтернет-технологій і мультимедійних систем. Потреби науково-викладацького складу, студентів денної та заочної форми навчання забезпечені навчально-методичною, науковою літературою, фаховими періодичними виданнями. Значно полегшує навчальний процес спеціалізована бібліотека факультету та окремий читальний зал юридичної й економічної літератури і періодики. На юридичному факультеті обладнаний сучасний комп’ютерний зал із доступом до мережі Інтернет.

Застосувати свої знання на практиці студентам допомагають заняття у юридичній клініці, створеною на юридичному факультеті у 2006 р. Очолює юридичну клініку ректор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, а координатором роботи студентів є к.п.н., доцент А.О. Поляков. Робота у юридичній клініці дозволяє студентам ґрунтовніше вивчити практичну складову набутих теоретичних знань з обраного напряму.

Підготовка фахівців на юридичному факультеті поєднує у собі вивчення відповідних базових навчальних дисциплін за напрямом «Право» та «Економіка», спеціальних курсів для поглибленого наукового та практичного опанування найбільш важливих проблем у юридичній та економічній сферах,  здобуття практичних навичок на заняттях, тренінгах, під час розв’язання «кейсових завдань» та участі у роботі наукових та практичних гуртків. На юридичному факультеті діють науково-практичні гуртки з історії держави і права, трудового права, цивільного права, кримінального права, відбуваються модельовані судові процеси, працюють дебатні клуби, клуб критичного правового мислення «Завдання права в сучасному суспільстві». Студенти юридичного факультету щорічно беруть участь у всеукраїнських дебатах з трудового права та інших навчально-наукових заходах державного та обласного значення.

Закінчення юридичного факультету робить можливим працевлаштування на посадах в органах державної влади органах місцевого самоврядування України та юридичних осіб приватного права. Поширеною сферою професійної реалізації випускників юридичного факультету є діяльність в судовій, правоохоронній системі, правозахисна та політична діяльність. Після закінчення навчання випускники магістерської програми мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Юридичний факультет спрямовує підготовку правників та економістів нового покоління, спроможних на високому професійному рівні ефективно впливати на розбудову правової держави та створення нових перспектив для неї. Головне завдання юридичного факультету – поєднавши ґрунтовне теоретичне навчання та практичну підготовку, підготувати фахівців,  спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання на  практиці. Не менш важливим є також формування активної громадянської позиці випускників, які повинні керуватися принципами справедливості та добра, оскільки професії юриста та економіста мають важливе соціально-політичне значення для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

Комментарии запрещены.