postheadericon Цуварев Олексій Феліксович

Tsuvarev

Цуварев Олексій Феліксович

Тема дослідження: Соціальна функція трудового права

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.О. Коваленко

Таблиця відповідності

Публікації за напрямком

1. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Погляд магістрів на роль права в реформуванні економіки. 2018. Вип.9. С. 215-222.

2. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 50‐річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). Харків : Право, 2019. С. 665-658.

3. Цуварев О.Ф. Категорія «якість життя» у контексті соціальної політики держави. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 182-185.

4. Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 31, 2020 р. С. 99-106.

5. Цуварев О.Ф. Соціальна функція трудового права як практичний вираз ідеї соціальної справедливості. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доповідей та наукових повідомлень учасників X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9 жовтня 2020 року). Харків : Право, 2020. С. 434-437.

6. Цуварев О.Ф. Роль держави в регулюванні трудових відносин в умовах сучасної світової кризи. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 26-27 листопада 2020 року). Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. 268-270.

7. Цуварев О.Ф. Соціальна функція у системі функцій трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 204-206.

Комментарии запрещены.