postheadericon Фатєєв Ярослав Володимирович

fateev

Фатєєв Ярослав Володимирович

Тема дослідження: Свобода волі працівника й роботодавця при зміні трудового договору

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Олена Олександрівна Коваленко

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Фатєєв Я.В. Окремі питання правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, спричинену незаконним звільненням з роботи працівника. «Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки». Випуск XXIII: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання».  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.  С.256-258.

2. Фатєєв Я.В. Грейдингова система оплати праці як альтернативна система оплати праці в Україні в умовах ринкової економіки. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.  В 2-х томах. Том 2. К.:, 2018. С.142-143.

3. Фатєєв Я.В. Окремі проблеми співвідношення норм моралі та норм права у п.3 ст.41 КЗпП України. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», 5 грудня 2019 року. Полтава. 2019. С .139-141.

4. Фатєєв Я.В. Загальна характеристика свободи волі сторін трудового договору при його зміні. Тези доп. та наук. повідомл. Учасників X Міжнародної науково-практичної конференції Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист (м. Харків, 9 жовтня 2020р.). За ред.: О.М. Ярошенка.  С.428-430.

4.Фатєєв Я.В. «Свобода волі сторін трудового договору при його зміні як категорія, що виступає провідником до стабільності трудових правовідносин». Збірник наукових праць. Серія Право,  ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2020.  Вип. 32. С.40-45.

5. Фатеев Я.В. Соціальний діалог як засада побудови стабільних трудових відносин. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року).  Харків, 2021.  С. 201-203.

6. Melnyk K., Tsesarsky F., Zhdan M., Vlasenko M., Fatieiev Y. Distance work and its significance in terms of quarantine restrictions aimed at preventing the spread of the covid-19. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss 1. P. 1–8.

Комментарии запрещены.