postheadericon Установчі та організаційні акти ЗВО

Статут ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про Виконавчу Раду (раду з якості)

Положення про Hаукову раду

Положення про Вчену раду

Положення про редакційно-видавничу раду

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Спілку студентів і молоді університету

Положення про Асоціацію випускників

Положення про навчально-методичний інклюзивний центр

Положення про координаційну раду громадських організацій

Положення про спортивний клуб

Положення про художню раду

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Основні положення Університетської політики в сфері якості освіти та підготовки майбутніх педагогічних працівників

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Перспективна розгорнута програма діяльності до 2020 р.

Колективний договір

Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу

Правила Внутрішнього розпорядку Університету

Положення про організацію науково-дослідної роботи

Положення про освітню програму ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про визначення рейтингу кафедр

Положення про порядок обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про Центр інноваційної діяльності і трансферу технологій

Методичні рекомендації щодо силабусу навчальних дисциплін

Комментарии запрещены.