postheadericon Публікації (Пономаренко Оксана Михайлівна)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Oksana M. Ponomarenko, Yuriy A. Ponomarenko, Kateryna Yu. Ponomarenko Legal regulation of surrogacy at the international and national levels: optimization of permissions, prohibitions and liability// Wiad Lek. 2020;73(12 p. II):2877-2881

Публікації у міжнародних фахових виданнях

Пономаренко О. М.Понятие алиментного договора и его место в системе частно-правовых договоров// Legea si viata. – 2018. – C. 106-108 

Публікації у фахових виданнях України

1. Пономаренко О. М. Проблеми визначення правової природи договору про поділ майна подружжя// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 31, 2020 р. С. 49-57
2. Пономаренко О. М. Примусове стягнення аліментів за договором: проблеми судової та договірної практики// Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди «Право». Вип. 29. – Харків, 2018. – С. 28-36
3. Пономаренко О. М. Припинення та зміна аліментного договору: аліментного договору: проблеми теорії та практики// Часопис цивілістики. Випуск 30. – Одеса, 2018. — С. 48-55
4. Пономаренко О. М. Сторони аліментного договору: проблеми теорії та практики// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 52. Т. 1. – Ужгород, 2018. – С. 131-136
5. Пономаренко О. М. Аліментний договір як підстава виникнення аліментних зобов’язань// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 29 – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 48-58
6. Пономаренко О. М. Поняття та ознаки сімейного договору// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 24 – Харків: ХНАДУ, 2015. С. 64-72
7. Пономаренко О. М. Субъекты договорного регулирования семейных отношений// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 23 – Харків: ХНАДУ, 2015. С. 87 – 93
8. Пономаренко О. М. Влияние специфики семейных отношений на защиту субъективных семейных прав// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 22 – Харків: ХНАДУ, 2014. С. 112 – 120
9. Пономаренко О. М. Щодо поняття сім’ї у сучасній теорії сімейного права та в законодавстві України// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 21 – Харків: ХНАДУ, 2014. С. 33-44.
10. Пономаренко О. М. Проблемы соотношения договорного и нормативного регулирования семейных отношений// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «/Право».- Випуск 20. Частина 1. Т. 2. С. 96-98.
11. Пономаренко О. М. Место семейного права в системе права Украины// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 18 – Харків: ХНАДУ, 2012. С. 15-22
12. Пономаренко О. М. Реалізація принципу свободи договору у правовому регулюванні сімейних відносин// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 8 – Харків: ХНАДУ, 2007. – С. 100-104.
13. Пономаренко О. М. Поняття правовідносин соціального забезпечення у зв’язку з народженням або вихованням дитини// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 5 – Харків: ХНАДУ, 2005. – С. 92-99.
14. Пономаренко О. М. Принцип субсидиарности социального обеспечения семей с детьми// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 3 – Харків: ХНАДУ, 2003. – С. 97-102.
15. Пономаренко О. М. Принципы социальной политики Украины в сфере социального обеспечения семей с детьми// Збірник наукових праць. Серія “Право”. Вип. 4. – Х,: ХНАДУ, 2004. – С. 70-78.
16. Пономаренко О. М. До питання про можливість визнання сім’ї суб’єктом права соціального забезпечення// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. — № 4. – С. 134-139
17. Пономаренко О. М. Держава як суб’єкт правовідносин щодо соціального забезпечення допомога ми сімей з дітьми// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 4. – С. 138-143.
18. Пономаренко О. М. Структура правових норм, що регулюють соціальне забезпечення сімей з дітьми// Збірник наукових праць. Серія “Право”. Випуск 2. – Харків: ХНАДУ, 2002. С. 107-110.
19. Пономаренко О. М. Проблеми та перспективи законодавчого регулювання кола і статусу суб’єктів шлюбного договору// Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету. Серія “Право”. Вип. 1. – Харків: ХНАДУ, 2001. С. 31-35.
20. Пономаренко О. М. Об ограничении содержания брачного договора// Вісник Харківського університету № 506. Серія “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова”. Частина 1. – Харків: ХНУ, 2001. С. 27-30.

Тези наукових доповідей

1. Пономаренко О. М. Реформування сімейного законодавства в часи рекодифікації Цивільного кодексу України // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). – Харків, 2020. — С 192-195
2. Пономаренко О. М. Проблеми нормативного визначення вимог до сторін аліментного договору// Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. Учасників наук. -практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 24 трав. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 186-191
3. Пономаренко О. М. Припинення аліментного договору з підстав, які не пов’язані з його розірванням:деякі проблеми теорії та практики// Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019 рр)/ відп. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; екон. – прав. ф-т; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Одеса: Астропинг, 2019. – С. 222-226
4. Пономаренко О. М. Актуальні проблеми субсидіарного застосування нормативних приписів ЦК України до регулювання трудових відносин// Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження члена-корреспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора О. І. Процевського (5 квітня 2019 р. ). – Х.: Юрайт, 2019. – С. 237-241
5. Пономаренко О. М. Визначення аліментного договору недісним: шляхи удосконалення правового регулювання// Актуальні проблеми приватного права: Матеріали XVII наук. – практ. конф., присвяч. 97 – й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл. – кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р. ) – Харків: Право, 2019. – С. 200-205
6. Пономаренко О. М. Взаимодействие диспозитивного и императивного метода в правовом регулировании алиментных отношений// Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук. -практи. конф., прясвяч. пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 25 травня 2018 р. ? МВС України, Харк. нац. Ун-т внутр. Справ; Харків. Обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 268-271
7. Пономаренко О. М. Деякі проблемні питання стягнення аліментів за договором// Проблеми вдосконалення правотноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав: матеріали науково-практичної конференції, присв’яченої пам’яті проф. Ч. Н. Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р ). – Х. , 2018. – С. 168-173
8. Пономаренко О. М. Системний підхід у дослідженні аліментного договору та його вплив на формування нормативних конструкцій// Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів П набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 21 грудня 2017 р.). – Харків,
2017. – 432 с.
9. Пономаренко О. М. Унификация нормативного регулирования семейных договоров о
предоставлении содержания в условиях реформы семейного законодательства // Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. Матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф.( Київ,23лист.2017р.)/зазаг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – С. 338-341
10. Пономаренко О. М. Про свободу визначення заходів відповідальності за порушення сімейних договорів// Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. Конф., присвяч. 95 – й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). – Харків: Право, 2017. – С 163-165
11. Пономаренко О. М. Проблемы усовершенствования частноправовых механизмов осуществления права на договорное регулирование семейных отношений// Проблеми вдосконалення праватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингісхана Нуфатовича Азимова (Харків, 16 грудня 2016 р.) – Х.: 2016. – С. 121-129
12. Пономаренко О. М. К вопросу об участии ребенка в заключении семейных договоров// Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94 річниці з дня народження д-ра юрид. наук. проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 19 лютого 2016 р.). – Х.: Право, 2016. – С. 137-139 (316 с.).
13. Пономаренко О. М. Сучасний стан та перспективи нормативного регулювання сімейних договорів// Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)]/ за ред. Проф. В.В. Комарова та І.Д. Шутака. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 148-151
14. Пономаренко О. М. Сучасний стан та перспективи нормативного регулювання сімейних договорів// Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)]/ за ред. Проф. В.В. Комарова та І.Д. Шутака. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 148-151
15. Пономаренко О. М. Перспективы развития теории семейного договора// Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф., присвяч. 93-й річниці з дня народження д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 27 лютого 2015 р.). – Х.:Право, 2015. – С. 167-170.
16. Пономаренко О. М. К вопросу о специфике семейных отношений как предмета правового регулирования// Итоги и перспективы реализации конституционных идей:материалы круглого стола с международным участием (Белгород, 18 декабря 2013 г.). – Белгород: ООО “ГиК”, 2014 – 124 – 131
17. Пономаренко О. М. Семейные отношения как предмет правового регулирования// Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (25 травня 2013 р.).- Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ; Золота миля, 2013. — С. 249-252
18. Пономаренко О. М. Особенности заключения семейных договоров с использованием электронных систем// Проблемы законодательного регулирования Интернет-ресурсов и правового разрешения конфликтов с участием Интернет-сообщества: материалы междунар. научн.-практ. конф. в рамках проэкта “Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине”, г. Белгород, 19 апр. 2013 г.: / отв. ред. И.М. Комаров. — Белгород: ИД “Белгород” НИУ “БелГУ”, 2013. — С. 191-197.
19. Пономаренко О. М. К вопросу о видах источников правового регулирования семейных отношений// Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: матеріали міжнарод. наук.- практ. конф., присв’яч. 91-річчю з дня народження В.П. Маслова, Харьків, 15 лютого 2013 р. — Х.: Право, 2013. С. 167- 171
20. Пономаренко О. М. Актуальные проблемы современного российского и зарубежного права и законодательства: материалы круглого стола с международным участием (Белгород, 24 октября 2012 г). – Белгород: ООО «ГиК», 2012. – С. 146-152
21. Пономаренко О. М. Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері: матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 23 грудня 2011 р./ Нац. ун-т «Юрид. акад. /України ім. Я. Мудрого». – Х: Юрайт, 2012. – С. – 81-84.
22. Пономаренко О. М. Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали М\іжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15-16 квітня 2011 р. / відповід. ред. І. С. Канзафарова; ред. кол. І.С. Канзафарова, В.В. Валах, О. О. Нігреєва; Одес. нац. ун-т ім. І.І. М/ечникова. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 309-313.
23. Пономаренко О. М. Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011 р., м. Донецьк, Україна)/ Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2011. – С. 219-221.
24. Пономаренко О. М. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Василя Пилиповича Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» 25 лютого 2011 р. – С. 233-236.
25. Пономаренко О. М. Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «/Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч. – Київ: В-во КНУ ім.. Т. Шенвченка, 2006. – С. 297-299
26. Пономаренко О. М. О субсидиарном применении гражданского законодательства к семейным отношениям// Проблеми практики застосування нових Цивільного та Сімейного кодексів України // Матеріали міжвузівського круглого столу – К., 2006. – С. 250-257.
27. Пономаренко О. М. Основні сучасні підходи до співвідношення понять “соціальний захист”, “соціальне забезпечення” та “соціальне страхування”// Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство країни: Матеріали науково-практичної конференції. 12. березня 2004 року, м. Київ / За ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС України, 2004. – Ч. 2. С. 78 – 83 с.
28. Пономаренко О. М. Влияние конвенций МОТ на национальное законодательство Украины о социальном обеспечении семей с детьми// Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. С. 225-229.
29. Пономаренко О. М. Юридичні способи вирішення майнових конфліктів між подружжям// Конфлікти в суспільствах, що трансформуються: Збірник наукових статей (за матеріалами ХІ Харківських політологічних читань). – Харків: Право, 2001. С. 111-113.

Монографії

1 Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография/ В.К. Антошкина, В.И. Борисова, И.В. Жилинкова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. В. Спасибо-Фатеевой. — Харьков: Право, 2013. -С. 151-164.
2. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И.В. Спасибо-Фатеева, Н.М. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др.; под общей ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – С. 611-627

Підручники, навчальні посібники

1 НМК для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право України. Ч. 1» для студентів ІІ курсу денної форми навчання/ Пономаренко О. М. , Андрюшкова О. А. , Гоц-Яковлєва, Мєшкова К. О., Циркуненко О. В. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 236 с.
2. НМК для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Сімейне право» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання// Пономаренко О. М. , Андрюшкова О. А. , Урганова Н. В. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 94 с.
3. НМК для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Договірне право України»/ Пономаренко О. М. , Андрюшкова О. А. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 73 с.

Комментарии запрещены.