postheadericon Публікації (Микитюк Василь Олександрович)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Denys O. Novikov, Oleh M. Lukianchykov, Vasyl O. Mykytyuk. The impact of a salary level and the legal mechanism for its regulation on the work efficiency of health care workers. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2, DECEMBER 2020. P. 2821-2826

Монографії та підручники

Микитюк В.О.,Микитюк О.М., Микитюк С.О. Фізіологічний, психологічний та освітньо-професійний ресурси в системі підготовки вчителя: монографія, ХНПУ. Харків, Іванченко І.С.2016, 309 с.

Публікації у фахових виданнях України

Микитюк В.О. Страхові відносини як необхідний елемент функціонування суспільства. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 3 (32), С. 16-21.
Микитюк С.О., Микитюк В.О. Формування морально-етичних норм поведінки викладача правових дисциплін вищої школи. Український психолого-педагогічний науковий збірник. 2016. № 7 (07). С. 85-90

Тези наукових доповідей

Микитюк С.О., Микитюк В.О. Внесок професорів польського походження у розбудову правової освіти і науки на Слобожанщині у ХІХ столітті. Польсько-Українська культурна спадщина на Слобожанщині: національна специфіка і взаємний впливи. Матеріали міжнародної наукової конференції / ХНПУ імені Г.С.Сковороди. – Х.: Видавець О.А.Мірошниченко, 2019. С. 139-149.
Микитюк С.О., Микитюк В.О. Право на достатнє житло як міра добробуту громадян. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 11): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск 11. Тернопіль, 2019. С. 44-49.
Микитюк С.О., Микитюк В.О. Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 21): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск 21. Тернопіль, 2020. С, 46-51.
Микитюк С.О., Микитюк В.О. Формування громадянської компетентності в умовах модернізації сучасної системи освіти. Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання]. Матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених. Харків. ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2020. 427 с.

Навчально-методичні публікації

Микитюк В.О., Микитюк С.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Дистанційний курс. Навчальний посібник: Видавництво МОНОГРАФ ФОП Іванченко І.С. Харків, 2017. 196 с.
Микитюк В.О., Микитюк С.О., Циркуненко О.В. Практикум. Страхове право. Частина 1: суд. Харків, ФО-П Івченко, 2017.
Микитюк В.О. Страхове право. Конспект лекцій. ФО-П Івченко. Харків, 2017

Комментарии запрещены.