postheadericon Публікації (Лук’янчиков Олег Миколайович)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Denys O. Novikov, Oleh M. Lukianchykov, Vasyl O. Mykytyuk. The impact of a salary level and the legal mechanism for its regulation on the work efficiency of health care workers. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2, DECEMBER 2020. P. 2821-2826

Монографії та підручники

1. Лук’янчиков, О. М. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця : Монографія. Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2019. 254 с.
2. Правознавство (профільний рівень) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. О.М. Лук’янчиков, Д.О. Новіков, К.Ю. Карелов, В.Т. Машика. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 256 с., іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ №472 від 12.04.2019)).
3. Правознавство (профільний рівень) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. О.М. Лук’янчиков, Д.О. Новіков, К.Ю. Карелов, В.Т. Машика. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 256 с., іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ №551 від 31.05.2018)

Публікації у міжнародних фахових виданнях

1. Олег Лукьянчиков. Содержание права на жилье в условиях рыночной экономики. «Legea și viața». 2016 №11-2. С.68-71.
2. Лукьянчиков О. Н., Новиков Д. А. Что и кому гарантирует гарантийная функция материальной ответственности? Трудовое и социальное право. Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО». 2016. №4 (20). С.39-42.

Публікації у фахових виданнях України

1. Лук’янчиков О.М. Базовий державний соціальний симулякр. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2020. Вип.3 (91). С.338-348.
2. Лук’янчиков О. М., Новіков Д.О. Цивілістичний характер змін у кодексі законів про працю україни, пов’язаних із впровадженням правового регулювання дистанційної роботи. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №4. С.100-103
3.Лук’янчиков О. М., Новіков Д.О. Правові аспекти протидії насильству на роботі (мобінгу) // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. С.94-97.
4.Лук’янчиков О. М., Новіков Д.О. Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності/ Д. О. Новіков, О. М. Лук’янчиков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2017. – Вип. 26. – С. 32-38
5. Лук’янчиков О. М. Особистий житловий простір як елемент реалізації права особи на гідність. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. 2016. Вип. 24. С. 73-80

Тези наукових доповідей

1. Лук’янчиков О.М. Стимулякри системи оплати праці. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С.200-204
2. Лук’янчиков О.М. Симулякр базового державного соціального стандарту. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 167-170.
3.Лук’янчиков О. М. Дисциплінарна відповідальність чи дисциплінарний вплив? Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора О. І. Процевського (Харків, 5 квітня 2019 року) – С.207-210
4. Лук’янчиков О. М., Новіков Д.О. Про перспективи трудового права в гіг-економіці // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар.наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – 660 с. С.220-224.
5. Лук’янчиков О. М., Новіков Д.О. Щодо права роботодавця покладати на працівника обмежену матеріальну відповідальність. Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м.Харків, 3 листопада 2017; за заг. ред. К.Ю. Мельника. Х.: Харків. нац. ун-т. внутр. справ., 2017. с.230-232

Науково-популярні публікації

1. Про наріжний камінь реформування юридичної освіти. Асоціація правників України. 17.12.2020. 
2. Новий закон про ЖКП. Які обов’язки зняла з себе держава. Соціальний рух. 17.11.2017

Навчально-методичні публікації

1. Новіков Д.О., Лук’янчиков О.М., Жукова А.І. Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях : навч. посібник. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. 136 с. 
2. Практикум з курсу «Житлове право». Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 63 с.
3. Методичні рекомендації з курсу «Проблеми юридичної відповідальності».-Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. 36 с.
4. Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. 73 с.

Комментарии запрещены.