postheadericon Публікації (Ждан Микола Дмитрович)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Koryun, A., Yamnenko, T., Holovan, T., Zhdan, M. Improvement of organizational measures to ensure public security and order during the mass events by the National Police of Ukraine. Amazonia Investiga / Vol. 9 Núm. 26: 167 – 173 / Febrero 2020.

Публікації у міжнародних фахових виданнях

1. Ждан М.Д. Щодо процесуального положення захисника у кримінальному провадженні / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.24. – 2016. – С.175-79.
2. Ждан М.Д. Щодо деяких умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.25. – 2016. – С.164-171.
3. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України / Шабанов Р.І., Ждан М.Д. // Підприємництво, господарство і право. — №11. – 2016. – С. 84-88.
4. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм матеріального та процесуального права / Шабанов Р.І., Ждан М.Д. // Підприємництво, господарство і право. — №2. – 2018. – С. 63-67.
5. Ждан М.Д. Адвокат як особа, що відповідає певним кваліфікаційним вимогам / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.27. – 2017. – С.141-149.
6. Ждан М.Д. Щодо проблеми правового регулювання відсторонення працівника від роботи / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип. 30. – 2019. – С.48-55.
7. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Правове регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції / Шабанов Р.І., М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.32. – 2020. – С.14-23.

Тези наукових доповідей

1. Ждан М.Д. Окремі проблеми реалізації права на працю в Україні в умовах євроінтеграції. / Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист : тези доповідей та наукових повідомлень учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – С.153-156.
2. Ждан М.Д. Щодо мети відсторонення працівника від роботи Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм трудового законодавства у системі Національної поліції : тези доповідей учасників І Всеукраїнського круглого столу (20 березня 2020 р.). – Кривий Ріг. – С. 69-72.
3. Ждан М.Д. Щодо співвідношення норм матеріального та процесуального права стосовно досудового врегулювання господарських спорів / Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). – Харків. – С. 195-199.
4. Ждан М.Д. Щодо підстав відсторонення працівника від роботи // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІХ Міжнародної науково-практичної, яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 р.). – Х.: «Право», 2019. – С.166-170.
5. Ждан М.Д. Щодо деяких особливостей правового регулювання відсторонення від роботи державних службовців // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча України, доктора юридичних наук, професора О.І. Процевського (м. Харків, 5 квітня 2019 р.). – Харків : Юрайт, 2019. – С.460-463.
6. Ждан М.Д. Щодо правового регулювання соціального діалогу в Україні // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: ХНУВС, 2018. – С.143-145.
7. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Державна реєстрація суб’єктів господарювання як один із засобів державного регулювання економіки за законодавством України / Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 жовтня 2018 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – С. 53-59.
8. Ждан М.Д. Нотаріус як особа, що відповідає певним кваліфікаційним вимогам // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: ХНУВС, 2017. – С.178-181.
9. Ждан М.Д. Щодо деяких особливостей правового регулювання трудових відносин державних службовців // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове регулювання». – Дніпропетровськ. – 6-7 травня 2016 року. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2016. – С.49-51.

Навчально-методичні публікації

1. Правові основи діяльності адвокатури. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання / Ждан М.Д. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2018. – 72 с.
2. Нотаріат України. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання / Ждан М.Д. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2019. – 80 с.
3. Господарське право України Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи. / Шабанов Р.І., Ждан М.Д., Мешкова К.О. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. – 76 с.

Комментарии запрещены.