postheadericon Публікації (Шевченко Лариса Анатоліївна)

Монографія

Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин : Монографія. Харків : Юрайт, 2017. 192 с.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або WebofScienceCoreCollection

S. Drobyazko, R. Blahuta, V Gurkovskyi, V Marchenko, L. Shevchenko.Peculiarities of the Legal Control of Cryptocurrency Circulation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 6.

Публікації у міжнародних фахових виданнях

Тихонович Л. А. Требования профессиональной этики как форма взаимодействия норм права и норм морали. Legeasi viata : revista stiintifico-practica. Chisinau, 2013. Nr. 12/4 (264). С. 162–165.

Публікації у фахових виданнях України

1. Тихонович Л. А.До проблеми визначення поняття юридичної відповідальності.Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2009. Випуск 12. С. 126–133.
2. Тихонович Л. А.Поняття соціальних норм та їх ознаки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2011. Вип. 16. С. 24–30.
3. Тихонович Л. А.Правове виховання громадян як форма взаємодії норм права та норм моралі. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2011. Вип. 17. С. 35–40.
4. Тихонович Л. А.Зловживання правом у сфері трудових відносин як моральна проблема. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2012. Вип. 18. С. 19–27.
5. Тихонович Л. А.Аморальний проступок та правові наслідки його здійснення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2013. Випуск 23. Ч. ІІ. Т. 2. С. 44–48.
6. Тихонович Л. А. Питання взаємодії права і моралі в історії юридичної думки (др. пол. ХІХ – поч. ХХ століття). Молодий вчений. Науковий журнал. 2018. № 1 (53). С. 119–122.
7. Тихонович Л. А. Сутність та значення принципу автономії волі в міжнародному приватному праві. Молодий вчений. Науковий журнал. 2019. № 4 (68). С. 165–168.

Тези наукових доповідей

1. Тихонович Л. А. Взаємодія норм права і норм моралі у трудових відносинах. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених «» (4-5 листопада 2010 р., м. Харків) / За заг. ред. акад. Прокопенка І. Ф. Харків : ХНПУ, 2010. С. 70–71.
2. Тихонович Л. А. До визначення поняття соціальних норм. Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23–24 лютого 2011 р. Харків : у 4-х т. ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. Т. 4. С. 84–85.
3. Тихонович Л. А. Сутність поняття правового регулювання трудових відносин. Актуальні питання сучасної юридичної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 05–06 жовтня 2011 р. Київ : у 2-х томах. Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011. Т. 2. С. 20–22.
4. Тихонович Л. А. До проблеми визначення особливостей трудових відносин. Роль права у забезпеченні законності та правопорядку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11–12 жовтня 2011 р. Запоріжжя : у 2-х ч. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. Ч. 2. С. 16–19.
5. Тихонович Л. А. Місце норм права і норм моралі в системі соціальних норм. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали VIII науково-практичної конференції молодих учених (17–18 жовтня 2011 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2011. С. 58–59.
6. Tihonovich L. SpecificsofmodernUkrainianlabourrelations. Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених : Збірник тез доповідей та наукових повідомлень конференції (5 квітня 2012 р. м. Харків) / За заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків : Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», 2012. С. 98–99.
7. Тихонович Л. А. Аморальний вчинок та правові наслідки його здійснення. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали Х науково-практичної конференції молодих учених (24–25 жовтня 2013 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2013. С. 94–95.
8. Тихонович Л. А. Вплив норм моралі на норми права у сфері праці. Методологія сучасних наукових досліджень: Матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих учених (11–12 листопада 2014 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2014. С. 43–44.
9. Тихонович Л. А. Вплив норм моралі на норми права у сфері праці. Методологія сучасних наукових досліджень: Матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих учених (11–12 листопада 2014 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2014. С. 43–44.
10. Шевченко Л. А. Взаємодія норм права та норм моралі у правовому вихованні студентів : Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків (Харків, 27–29 травня 2020 р.) за заг. ред. Л. О. Радченко. Харків : інтернет-видання ХТЕККНТЕУ, 2020. С. 82–85.
11. Шевченко Л. А. Окремі питання реформування харчового законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу. Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до вимог ЄС : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2020 р., м. Харків) / За загальною редакцією Л. О. Радченко. Харків: інтернет-видання ХТЕККНТЕУ. 2020. С. 56–57.

Навчально-методичні публікації

1. Ісмайлов К. Ю., Тихонович Л. А., Литвтненко Т. А. Довідник юридичних термінів. Харків : Лідер, 2017. 208 с.
2. Тихонович Л. А. Юридична деонтологія : конспект лекцій. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. 136 с.

Комментарии запрещены.