postheadericon Історія факультету

Історія факультету розпочалась у 1994 р., коли ХНПУ імені Г.С. Сковороди отримав ліцензію від МОН України для здійснення підготовки юристів за спеціальністю «Право». Навчальний процес здійснював соціально-економічний факультет, який було створено у лютому 1994 р. Цей факультет у 1995 р. був трансформований в Інститут економіки і права, до якого входили соціологічний, психологічний, економічний та юридичний факультети. З 1996 р. в Інституті економіки і права залишились економічний та юридичний факультети, а соціологічний та психологічний факультети виділились в окремі підрозділи.

Директором Інституту економіки і права з 1995 р. по 2002 р. був Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олександр Іванович Процевський (1929-2016). 

У перші роки існування юридичного факультету в його науково-педагогічному складі працювали провідні фахівці у галузі права, такі як академіки Академії правових наук України: В.Д. Гончаренко, А.О. Пінаєв, А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, Ю.М. Тодика, В.І. Тютюгін; член-кореспондент НАПрН України М.М. Сібільов, професори А.Ф. Волобуєв, Л.К. Маймескулов, О.П. Рябченко та інші визначні постаті у сфері юридичної науки.

Поступово була налагоджена активна та ефективна робота із підготовки власних науково-педагогічних кадрів, які мали змогу проводити власні наукові дослідження у межах функціонуючої аспірантури та докторантури зі спеціальності 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення». Тоді ж О.І. Процевським була заснована наукова школа трудового права. Наукова школа трудового права юридичного факультету забезпечила підготовку на факультеті 49 кандидатів юридичних наук та 7 докторів юридичних наук.

З 2001 р. ведеться підготовка вчених за напрямком кримінального права. За цим напрямком ступінь кандидата юридичних наук отримали 14 випускників аспірантури.

З 2017 р. здійснюється підготовка аспірантів за напрямком адміністративне право. У вересні 2021 р. за цим напрямком захистив дисертацію перший аспірант.

З 1999 р. для опублікування результатів наукових досліджень було створено фаховий збірник наукових праць у галузі юридичної науки, рекомендований ВАК Україні, який має назву «Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Право»». У 2020 р. фаховий збірник факультету увійшов до категорії Б фахових видань.

З 2019 р. проводиться щорічна міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора Олександра Івановича Процевського.

За часи існування юридичний факультет забезпечив якісну підготовку більше 17 тис. бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Право».

Реалізацію освітньої програми зі спеціальності «Право» у ХНПУ імені Г.С. Сковороди забезпечують дві кафедри факультету.

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського була заснована у 1997 р., коли на юридичному факультеті ХНПУ ім. Г.С. Сковороди у результаті реорганізації сектора права була створена кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права. У перші десятиліття існування кафедри її очолював д.ю.н., професор О.І. Процевський. У 2019 р. кафедрі присвоєно ім’я професора О.І. Процевського.

З вересня 2021 р. завідувачем кафедри є д.ю.н., професор О.О. Коваленко.

Кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу була утворена у вересні 2021 р. шляхом об’єднання кафедри кримінально-правових дисциплін та кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу. Кафедра кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу права була утворена наказом ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 1 листопада 2005 року на основі об’єднання двох кафедр юридичного факультету: кафедри державно-правових дисциплін, створеної у 2001 році на основі реорганізації кафедри історико-правових дисциплін і кафедри міжнародно-правових дисциплін, створеної у 2003 році. У перші роки існування кафедри її очолював д.п.н., професор А.В. Губа. З 2016 р. по 2020 р. завідувачем кафедри був к.і.н., доцент Горбань Володимир Іванович.  Кафедра кримінально-правових дисциплін створена в жовтні 1997 року. Її першим керівником був д.ю.н., професор А.О. Пінаєв. З 2010 р. по 2021 р. завідувачем кафедри був к.ю.н., доцент Шинкарьов Юрій Вікторович.

Кафедру державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу очолює к.ю.н., доц. Головань Тетяна Георгіївна.

Навчальний процес на кафедрах забезпечується висококваліфікованим науково-викладацьким складом з числа фахівців – докторів і кандидатів наук (чотири д.ю.н., дев’ятнадцять к.ю.н., один к.п.н.), професорів та доцентів. Більшість науково-викладацького складу юридичного факультету поєднує викладацьку та наукову діяльність із роботою за фахом в органах державної влади, приватних підприємствах, адвокатурі, нотаріаті, громадських організаціях. Науково-викладацький склад систематично підвищує власну професійну кваліфікацію шляхом проходження міжнародного стажування, участі в програмах міжнародних організацій із удосконалення фахових знань, конференціях, семінарах, тренінгах зі спеціальності.

Навчальний процес здійснюється на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних технічних засобів, Інтернет-технологій і мультимедійних систем. Потреби науково-викладацького складу, студентів денної та заочної форми навчання забезпечені навчально-методичною, науковою літературою, фаховими періодичними виданнями. Значно полегшує навчальний процес спеціалізована бібліотека факультету та окремий читальний зал юридичної літератури і періодики. На факультеті історія та права обладнаний сучасний комп’ютерний зал із доступом до мережі Інтернет.

Застосувати свої знання на практиці студентам допомагають заняття у юридичній клініці, створеною у 2006 р. Очолює юридичну клініку ректор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, а координатором роботи студентів є к.п.н., доцент А.О. Поляков. Робота у юридичній клініці дозволяє студентам ґрунтовніше вивчити практичну складову набутих теоретичних знань з обраного напряму.

Підготовка фахівців поєднує у собі вивчення відповідних базових навчальних дисциплін за напрямом «Право», спеціальних курсів для поглибленого наукового та практичного опанування найбільш важливих проблем у юридичній сфері,  здобуття практичних навичок на заняттях, тренінгах, під час розв’язання «кейсових завдань» та участі у роботі наукових та практичних гуртків. Діють науково-практичні гуртки з трудового права, цивільного права, кримінального права, адміністративного права, відбуваються модельовані судові процеси. Студенти беруть участь у всеукраїнських дебатах з трудового права та інших навчально-наукових заходах державного та обласного значення.

Закінчення спеціальності робить можливим працевлаштування на посадах в органах державної влади органах місцевого самоврядування України та юридичних осіб приватного права. Поширеною сферою професійної реалізації випускників є діяльність в судовій, правоохоронній системі, правозахисна та політична діяльність. Після закінчення навчання випускники магістерської програми мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Факультет історії та права спрямовує підготовку правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні ефективно впливати на розбудову правової держави та створення нових перспектив для неї. Головне завдання факультету – поєднавши ґрунтовне теоретичне навчання та практичну підготовку, підготувати фахівців,  спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання на  практиці. Не менш важливим є також формування активної громадянської позиці випускників, які повинні керуватися принципами справедливості та добра, оскільки професії юриста мають важливе соціально-політичне значення для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

Комментарии запрещены.