postheadericon Наукова школа трудового права

Науку трудового права можна визначити як сферу інтелектуальної людської діяльності, продуктом якої є система знань про трудоправові явища, їх сутність, об’єктивні властивості, закономірності виникнення, будови, змісту, функціонування, взаємодії та розвитку, сформовану з допомогою відповідних методів, засобів і прийомів пізнавальної діяльності. Наукова школа трудового права – це творча співдружність вчених, викладачів, аспірантів, здобувачів, об’єднаних спільністю методологічних підходів до вирішення наукових проблем науки трудового права, стилю науково-дослідної роботи, спільністю наукового мислення, ідей і методів їх реалізації.

У Харківському Національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди наукова школа трудового права була заснована на юридичному факультеті у 1994 році.

Засновником, науковим та метальним лідером наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди довгі роки був член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії Олександр Іванович Процевський (1929-2016). У науковому доробку О.І. Процевського 280 наукових праць (з них 9 монографій, 2 підручники, 15 навчальних посібників, а також 2 коментарі до Кодексу законів про працю України). О.І. Процевський був членом редколегії низки науково-популярних видань, нагороджений 6 державними медалями, 2 нагородами МОН України: «За наукові досягнення» та «Петро Могила», грамотами Харківської облдержадміністрації. У 1980 О.І. Процевський був визнаний Заслуженим діячем науки України.

Олександр_Іванович_ПроцевськийОсновними науковими працями О.І. Процевського, які заклали методологічний фундамент наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, є «Гуманізм норм трудового права» (1982), «Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору» (2006), «Трудове право. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання» (2007), «Чи є підстави для перегляду системи права України?» (2009), «Методологічні засади трудового права» (2014). Коло наукових інтересів академіка О.І. Процевського та його учнів охоплювалось питаннями методології трудового права України, об’єктивними закономірності імплементації норм Європейського Союзу у національне законодавство України. Для О.І. Процевського було справою життя сформулювати сучасну парадигму трудового права як системний ряд правових форм, які свідчать про відмінність трудового права від цивільного права, і які віддзеркалюють об’єктивну визначеність і однорідність предмета правового регулювання.

В якості наукового керівника О.І. Процевський підготував понад 40 кандидатів юридичних наук та 8 докторів наук. У межах школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди під науковим керівництвом академіка О.І. Процевського було захищено кандидатські та докторські дисертації: О.В. Гаврилюк (1998), В.Д. Чернадчук (2001), В.В. Яковлєв (2003), М.М. Пурей (2003), О.В. Прудивус (2003), Л.В. Солодовник (2004), О.В. Гоц (2004), О.М. Пономаренко (2005), О.О. Коваленко (2006 та 2015), Р.І. Шабанов (2006), М.Д. Ждан (2007), С.Ф. Гуцу (2007), В.С. Дергачов (2010), С.В. Селезень (2010), Т.В. Колесник-Омельченко (2010), С.В. Богославець (2010), А.О. Гордеюк (2010), Л.В. Єрофеєнко (2011), Я.В. Красько (2012), О.М. Лук’янчиков (2012), Л.Ю. Прогонюк (2013), В.М. Божко (2013), О.С. Прийменко (2013), Н.І. Іщенко (2014), Н.Д. Гетьманцева (2015), А.О. Полянський (2016), Л.А. Тихонович (2016), О.В. Москаленко (2013), В.О. Процевський (2012), Л.В. Єрофєєнко (2011), І.С. Біліченко (2016), К.Є. Даньшина (2016).

Головним девізом у житті та науковій діяльності О.І. Процевського було гасло: головне – це людина. О.І. Процевський завдяки своїй непересічній особистості та геніальному науковому дару мав величезний дослідницькій та людській авторитет у своїх колег та учнів.

Учні і послідовники Олександра Івановича продовжують справу його життя – служіння науці. Свідченням цьому є проведення науково-практичної конференції, присвяченій його світлій памяті, на якій обговорюються актуальні проблеми трудового права.

Наразі наукову школу трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди очолює видатний вчений та блискучий керівник, кавалер ордену орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Віктор Олександрович Процевській. В.О. Процевський є автором 147 наукових робіт, серед них: 3 монографії, 5 навчальних посібників, зокрема, «Проблеми правового регулювання відсторонення від роботи», «Трудове право України», «Цивільне право», «Приватно-правове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин», «Водне право України».

photo.phpОсновним напрямком науково-дослідної роботи В.О. Процевського є закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин. На переконання В.О. Процевського, рівень правового регулювання соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки потребує вироблення чіткої концепції трудового права, яка б враховувала інтереси всього суспільства і головне базувалася на принципах Конституції України. Тому базовою моделлю правового регулювання соціально-трудових відносин у сучасних умовах має бути публічна модель, яка б віддзеркалювала інтереси усього суспільства,  складовою сучасної моделі правового регулювання соціально-трудових відносин має бути приватноправове регулювання, яке за своєю сутністю є договірним, що відбиває волю юридично рівних учасників суспільних відносин. На цих фундаментальних ідеях базується сучасний вектор розвитку наукового школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Під керівництвом В.О. Процевського було захищено кандидатські дисертації О.І. Лисяка (2004), Т.Г. Головань (2007), О.О. Чумака (2011), Ю.О. Саєнко (2014), а також докторська дисертація Р.І. Шабанова (2015).
В.О. Процевський є головним редактором збірника наукових праць колективу наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Також представниками наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, які продовжують підтверджувати її високий дослідницький статус, є д.ю.н., проф. О.В. Москаленко, д.ю.н., доц. О.О. Коваленко, д.ю.н., доц. Р.Ы. Шабанов, доц. О.М. Лук’янчиков, к.ю.н., доц. О.М. Пономаренко, к.ю.н., доц. О.Ы. Лисяк, к.ю.н., доц. М.Д. Ждан, к.ю.н., доц. О.В. Гоц-Яковлєва, к.ю.н., доц. Т.Г. Головань, к.ю.н., к.ю.н. Д.О. Новіков, к.ю.н. Ю.О. Саєнко, к.ю.н. Н.І. Іщенко, к.ю.н. А.О. Полянський, к.ю.н. Л.А. Тихонович. Цими дослідниками, окрім керівництва науковою роботою аспірантів та талановитих студентів, розробляється наукова проблематика трансформації доктрини трудового права у світлі гармонізації законодавства про працю за європейськими стандартами; підходів до гармонізації правового регулювання окремих інститутів трудового права за європейськими стандартами; гармонізації правового регулювання праці окремих категорій працівників за європейськими стандартами. Означені дослідження проводяться у межах науково-дослідної розробки кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права на тему «Гармонізація законодавства про працю за європейськими стандартами».

Відтворенню наукових кадрів школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди сприяє наявність аспірантури з трудового права та права соціального забезпечення, у межах якої готуються до захисту дисертаційні дослідження молодих науковців.

У цілому, заснована академіком О.І. Процевським та наразі очолювана професором В.О. Процевським, наукова школа трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, забезпечила підготовку на факультеті 47 кандидатів юридичних наук та 8 докторів юридичних наук. Дослідження представників наукова школа трудового права позначили ключові моменти розвитку сучасної системи правового регулювання праці: забезпечення вільного доступу до реалізації права на працю усіх категорій громадян, викорінення усіх форм дискримінації у трудових відносинах, високі правові стандарти правового захисту прав працюючих, впровадження інноваційних гнучких форм зайнятості, визнання соціального діалогу як основної форми забезпечення балансу між учасниками трудових відносин. Отримані результати наукових досліджень представників наукова школа трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди збагатили юридичну науку і практику новими теоретичними положеннями і практичними розробками, які можуть бути використані як основа для подальшої розробки сучасної доктрини трудового права України.

Комментарии запрещены.