postheadericon Масалова Тетяна Анатоліївна

Масалова Тетяна Анатоліївна

Тема дослідження: Грошове забезпечення як форма соціального захисту поліцейських

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Москаленко Олена Вячеславівна

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Масалова Т. А. Грошове забезпечення поліцейських: актуальні питання сьогодення. Актуальні проблеми приватного та публічного права, присвяченої 92-річчю від дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І.: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 2 квітня 2021 р.). С. 182–185.

2. Масалова Т. А. Щодо сутності і значення грошового забезпечення поліцейських. Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності: ХІІ наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Харків, 22-23 квіт. 2021 р.). Харків, 2021. С. 270–273.

3. Masalova T. A. Legal regulation of police salary: domestic and foreign experience. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. Issue 2. Р.

4. Масалова Т. А. До питання поняття грошового забезпечення поліцейських. Юридичний вісник. 2021. № 4. С.

5. Масалова Т. А. До питання основних засадничих ідей грошового забезпечення поліцейських. Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 91. С.

6. Масалова Т. А. Щодо гарантій захисту права поліцейського на грошове забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. № 66. С.

7. Масалова Т. А. До питання оплати праці поліцейських у зарубіжних країнах. Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та напрямки розвитку: у 2 т.: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 24 трав. 2021 р.) / уклад.: Ю. Д. Батан, В. С. Кучерявенко, К. В. Савон та ін.; за ред. М. Р. Аракеляна, К. І. Спасової. Т 2. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 205–208.

Комментарии запрещены.