postheadericon Козир Валентин Олександрович

Козир Валентин Олександрович

Тема дослідження: Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці у трудовому праві

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ждан Микола Дмитрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Козир В.О. Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової правці у трудовому праві як цілісний принцип галузі трудового права України. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020.  с.297-300.

2. Козир В.О. Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві Україн. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С.131-133.

3. Козир В.О. Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової правці та його реалізація як підгрунтя взаємодії працівника й роботодавця. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.31. С. 58-65.

Комментарии запрещены.