postheadericon Китайгородська Вікторія Володимирівна

kitajgorodska

Китайгородська Вікторія Володимирівна

Тема дослідження: Особливості правового регулювання трудового договору посадових осіб місцевого самоврядування

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Сприндис Сергій Іванович

Публікації за напрямом

1. Китайгородська В.В. Генезис права людини на працю в Україні. Збірник наукових праць ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди, Харків, випуск 29, 2018 р. Стр. 157-165.

2. Китайгородська В.В. Поняття та зміст права людини на працю. Прикарпатський юридичний вісник. № 3 (28), 2019 р. Стр. 161-165

3. Китайгородська В.В. Поняття «посадова особа» у трудовому праву. Прикарпатський юридичний вісник. № 4 (33), 2020 р. Стр. 42-48.

4. Китайгородська В.В. Особливості виникнення трудових відносин зі службовцями органів місцевого самоврядування.: Право і суспільство. № 6. 2020. С. 84-91.

5. Китайгородська В.В. Служба в органах місцевого самоврядування як вид публічної служби в Україні. : Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Том 32 (71), № 2, 2021.

6. Китайгородська В.В. Особливості виникнення трудових відносин зі службовцями органів місцевого самоврядування шляхом обрання відповідною радою : Право і суспільство, науковий журнал, 4’2021

7. Viktoriia Kytaihorodska PRZENIESIENIE URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 223 : KELM (Knowledge, Education, Law, Management) № 3(39), 2021, Р. 223-228

8. Китайгородська В.В. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення.: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 5 квітня 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. Стр. 488-491.

9. Китайгородська В.В. Законодавче забезпечення праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Стр.133-136.

10. Китайгородська В.В. Особливості прийняття на службу в органі місцевого самоврядування. Актуальні проблеми приватного та публічного права: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. Харків, 2 квітня 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Стр.164-167.

Комментарии запрещены.