postheadericon Гапочка Кирило Валерійович

Gapochka

Гапочка Кирило Валерійович

Тема дослідження: Інтерес та його реалізація у трудовому праві України.

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Роман Іванович Шабанов

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Гапочка К.В. Інтерес як фундаментальна категорія, що визначає спрямованість розвитку трудового права. Збірник наук.пр. Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.32. С. 53-59.

2. Shabanov R. І., Kovalenko О., Konopeltseva O., Radionova-Vodyanytska V., Hapochka K. Problems of the correlation of private and public interests while implementing the freedom of will of the parties to the employment contract in Ukraine in terms of the Covid-19 pandemic. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24. P. 1–7.

3. Гапочка К.В. Баланс інтересів як засада сучасного правового регулювання трудових відносин. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. с. 1530-156.

4. Гапочка К.В. Щодо особливостей визначення інтересу у сфері праці у законодавстві України та юридичній науці. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл.учасників ХІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) /[уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків :Право, 2021. С. 217-219.

5. Гапочка К. В. Інтерес у трудовому праві. Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С.300-303.

Комментарии запрещены.