postheadericon Власенко Михайло Васильович

Власенко Михайло Васильович

Тема дослідження: Трудові права суддів та механізм їх забезпечення в Україні

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Шабанов Роман Іванович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Власенко М.В. Трудо-правова природа відносин щодо виконання обов’язків судді у вигляді здійснення правосуддя. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.31. С. 74-79.

2. Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності: трудо-правовий аспект. Збірник наук.пр. Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.32. С. 46 — 52.

3. Власенко М.В. Незалежність судді як стрижень правового врегулювання його трудових прав та механізму їх забезпечення. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С.116-118.

4. Власенко М.В. Щодо регулювання реалізації права суддів на працю нормами трудового права. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С.269-273.

5. Власенко М.В. Вимоги щодо несумісності судді: трудо-правовий аспект. X Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист» Х.9 жовтня 2020 р. Уклад.: О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов, за ред. О.М. Ярошенка. Х.: Право.2020. С.338-341.

6. Власенко М.В. Професійна діяльність судді: сучасні проблеми кваліфікації щодо встановлення сфери дії норм права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. с.148-150.

Комментарии запрещены.